Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

8. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 4. lipnja 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa izvanredne sjednice Županijske skupštine
3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
4. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice za obračun plaća župana i zamjenika župana
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu
7. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Karlovačku županiju
8. Davanje suglasnosti za kreditno zaduživanje Osnovne škole Katarina Zrinski Krnjak u Raiffeisen bank Austria d.d.
9. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o visini participacije roditelja učenika koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac za školsku godinu 2014./2015.
10. Plan zaštite od požara na području Karlovačke županije
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Ogulin
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
13. Objedinjeno izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
14. Imenovanje ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
15. Sporazum o suradnji Regije Zapadna Pomeranija (Poljska) i Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT