Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

KLASA: 021-04/18-01/60

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 13. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 13. travnja 2018. godine,
 2. s početkom rada u 9.00 sati
 3. u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu župana u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. 3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 4.     skupštine Karlovačke županije
 5. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
 6.     (PRILOZI)
 7. 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu
 8. 6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 9.         za 2018. godinu
 10.         - obrazloženje
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 12.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 13. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
 14.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
 15. 8. a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na
 16.         nekretnini k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II
 17.     b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih)
 18.         dijelova nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi
 19.         Karlovac i Veleučilištu u Karlovcu
 20. 9. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke
 21.     županije u 2017. godini
 22. 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za
 23.       upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 24. 11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
 25.       Statuta Opće bolnice Karlovac
 26. 12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo
 27.       liječenje Duga Resa
 28. 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
 29.       Vojnić za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine
 30.       Vojnić
 31. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javih priznanja Županije za 2017. godinu
 32.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2017. godinu
 33. 15. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu
 34.       b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2018. godinu
 35. 16. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj
 36.           županiji za 2017. godinu
 37.      b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu
 38. 17. a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 39.           Sjeverozapadne Hrvatske
 40.       b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 41.           Sjeverozapadne Hrvatske
 42. 18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa
 43.           važećih kandidatura (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

      b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije

      c) Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Karlovačke županije

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti

      nad nekretninom

20. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja

      učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.

21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog

      doma Karlovac

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i

      stradalnike Domovinskog rata Karlovačke županije

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora

      Učeničkog doma Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT