Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

KLASA: 021-04/18-01/200
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 26. studenog 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

- odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2019. godini
7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
11. Prijedlog Odluke o davanju kotlovnice na korištenje i upravljanje Srednjoj školi Duga Resa
12. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskog godini 2017./2018.

13. a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2019. godini
      b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2019. godini
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
16. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
17. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na području Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac“
20. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu
21. Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
22. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Karlovačkoj županiji
24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
25. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
26. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu

 

DOPUNA MATERIJALA

 

NAPOMENA:
Zbog opsežnog dnevnog reda, 13. sjednica Županijske skupštine planira se u trajanju od 2 dana. Nastavak sjednice po usvojenom dnevnom redu je u petak, 14. prosinca 2018. godine u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Nakon završetka radnog dijela sjednice, u 12.00 sati, nazočnim vijećnicima i gostima bit će prezentirano Izvješće o stanju sigurnosti na području Karlovačke županije. Izvješće će biti podneseno od strane Ravnateljstva policije MUP-a RH.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT