Hrvatski  English


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Logorište

1. Prodaju se zemljišta u svrhu izgradnje poslovnih objekata u poduzetničkoj zoni Logorište (Poslovni park Karlovac)

2. Poduzetnička zona podijeljena je na 60 parcela mješovite i gospodarske namjene ukupne površine 324.383 m2 i to:
  • a) parcele mješovite namjene pretežito poslovne (30 parcela ukupne površine 41.695 m2)
  • b) parcela gospodarske namjene - proizvodno / poslovna (30 parcela ukupne površine 282.688 m2)
Karlovačka županija osigurati će komunalnu opremljenost svih parcela u poduzetničkoj zoni, a odnosi se na pristupne ceste, struju, vodu, kanalizaciju, telekomunikacije te plinske instalacije.
Kartografski prikaz parcela po namjeni i površinama, granice parcela kao i njihove osnovne karakteristike mogu se dobiti na uvid kod prodavatelja.
Ponuditelji u ponudi iskazuju potrebnu površinu parcele

3.Unutar poduzetničke zone mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:
  • proizvodnja robe
  • oplemenjivanje robe
Na parcelama mješovite namjene mogu se obavljati i uslužne djelatnosti.

4. Natjecati se mogu fizičke (domaće) i pravne osobe (domaće i strane)

Prednost pri kupnji zemljišta imaju ponuditelji koji ispunjavaju najmanje jedan od slijedećih uvjeta:
  • zapošljavanje većeg broja djelatnika
  • obavljanje proizvodne djelatnosti
  • izvozno orijentirana djelatnost
5. Uz ponudu priložiti:
  • izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra
  • obrazac BON-1; BON-2 (SOL)
  • potvrdu Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci

6. Stručno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke od ponuditelja.

7. Županijsko poglavarstvo može bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i pri tom ne odgovara za eventualnu štetu.

8. Karlovačka županija i kupac regulirati će posebnim ugovorom međusobna prava i obveze vezano uz prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni.

Kupac je dužan započeti sa obavljanjem djelatnosti za koju mu je odobrena kupnja zemljišta, najkasnije u roku jedne godine od dana sklapanja ugovora o kupnji zemljišta.

Kod sklapanja ugovora kupac je dužan predati Karlovačkoj županiji bankovnu garanciju ili depozit kao instrument osiguranja u visini kupoprodajne vrijednosti predmetnog zemljišta.

Kupac je dužan ulagati - izgraditi objekte ili pogone, te ih staviti u funkciju sukladno dinamici koju daje uz ponudu. U suprotnom prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo uz obvezu kupca da povrati površinu u stanje prije sklapanje ugovora.

9. Cijena zemljišta po parcelama u poduzetničkoj zoni iznosi 37,00 kuna po m2, osim za parcele od broja 4/1 do 6/3 čija cijena iznosi 30,00 kuna po m2.

10. Porez na promet nekretnina plaća kupac.

11. Natječaj je otvoren kontinuirano do prodaje svih parcela u poslovnoj zoni.

12. Ponude se dostavljaju na adresu Karlovačka županija Karlovac, A. Vranyczanya br. 2. Natječajno povjerenstvo sa naznakom: Ponuda na javni natječaj za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Logorište - ne otvarati.

13. Dodatne obavijesti o javnom natječaju te uvid na područje poslovne zone Logorište mogu se, uz najavu na tel. 047/609-170, dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Karlovačke županije.

Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2   tel. ++385 (0)47 609 170, fax ++385 (0)47 609 175