Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/20-01/27
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 18. ožujka 2020.

                                                              

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

22. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 1. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

               

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine    PREZENTACIJA
 2. 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije
 3. 4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine
 4.     Karlovačke županije
 5. 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
 6.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 7.     PRILOG
 8. 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava
 9.     Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu
 10. 7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu - Obrazloženje uz Proračun
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke
 12.         županije za 2020. godinu
 13.         OBRAZLOŽENJE  - dopuna odluke
 14. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora za nabavu
 15.     antivirusne opreme s tvrtkom ZHEJIANG d.o.o. iz Zagreba
 16. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
 17.     županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 18.     Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini
 19. 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
 20.       plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
 21. 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste      Karlovac
 22. 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu s Javnom
 23.       ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije bez provođenja javnog
 24.       natječaja
 25. 13. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi
 26.           Karlovac, Domobranska 2, Karlovac, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje
 27.           ugovora o kunskom kreditu, vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A
 28.           „Energetska obnova zgrade Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac na
 29.           adresi Struga 33, Karlovac“
 30.      b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški, 143. Domobranske
 31.           pukovnije 1a, Plaški, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kreditu,
 32.           vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A „Energetska obnova Osnovne
 33.           škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški“
 1. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019.
 2.           godinu
 1.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu
 1. 15. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije
 2.       u 2019. godini
 3. 16. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke
 4.       županije u 2019. godini
 5. 17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Strategiju Karlovačka županija – Pametna
 6.           županija
 7.       b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan provedbe strategije
 8.           Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine
 9. 18. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za
 10.       razdoblje 2020.-2022. godine
 11. 19. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019.
 12.       godini
 13. 20. Izvještaj o radu Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2019. godinu
 14. 21. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2019. godinu
 15. 22. Davanje suglasnosti na:
 16.       a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019.
 17.           godinu
 18.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za
 19.            2019. godinu
 20. 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu,
 21.       provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
 22. 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
        a) OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
        b) OŠ "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT