Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/161                            
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01    
Karlovac, 4. prosinca 2019.


                        
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

20. sjednicu Županijske skupštine za petak, 20. prosinca 2019. godine,

s početkom rada u 9.00  sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke

        županije za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

        Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i

    rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem

    obračunu za 2018. godinu
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o

    sufinanciranju katastarske izmjere za dio k.o. Draganić
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije

    namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske

    skupštine Karlovačke županije u 2020. godini  
8. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika

    nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini
9. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Karlovačkoj županiji
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za javno

      zdravstvo Karlovačke županije
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti

      Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  
12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije

      u 2018. godini
13. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana

      unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu
14. Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne

      zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje

      razdoblje
15. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke

      županije za 2020. godinu
16. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije

      za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

      Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu
18. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola

      Karlovačke županije u školskoj godini 2018./2019.
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole

      "Josipdol" kojoj je Karlovačka županija osnivač
20. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovnih škola radi obavljanja programa

      predškolskog odgoja i obrazovanja
21. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine Karlovačke županije

      za 2020. godinu
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
      a) OŠ Katarine Zrinski Krnjak
      b) OŠ Katarine Zrinski Krnjak
      c) OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa
      d) Glazbene škole Karlovac
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA MATERIJALA

 


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT