Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-04/20-01/41
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 15. svibnja 2020.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

 1. 24. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 28. svibnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem sa

sjedištem u Karlovačkoj županiji, Vranyczanijeva 2, Karlovac

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana
 3.     Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
 4. 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice
 5.     za produženo liječenje Duga Resa kojom se daje suglasnost Specijalnoj bolnici za
 6.     produženo liječenje Duga Resa za realizaciju kunskog kratkoročnog kredita
 7. 4. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2019. godini
 8. 5. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
 9.     Kodos d.o.o. za 2019. godinu
 10. 6. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za
 11.     prostorno uređenje Karlovačke županije za 2019. godinu
 12. 7. Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije 2016.-2020.
 13. 8. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
 14.     očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za
 15.     2019. godinu
 16. 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu

 

DOPUNA DNEVNOG REDA: 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica,

  Rakovica 95, Rakovica za realizaciju kreditnog zaduženja - sklapanje ugovora o kreditu,

  vezano uz provedbu kapitalnog projekta K100015A "Energetska obnova OŠ"

  na adresi Rakovica95, Rakovica"

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT