Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

KLASA: 021-04/19-01/149                                
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01    
Karlovac, 21. listopada 2019.
                        


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

19. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 7. studenog 2019. godine,

s početkom rada u 9.00  sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke

        županije za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

        Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i

        projekcije za 2021. i 2022. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke

        županije za 2020. godinu

        PRILOG
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune

    Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana

    ŽUC-a za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog

    društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
7. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu

    Karlovačke županije
8. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda

    za Karlovačku županiju u  2020. godini
9. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2020. godinu
10. Programi javnih potreba:
      a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije

          iznad minimalnog zakonskog standarda u 2020. godini
      b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2020. godini
      c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2020. godini
      d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2020. godini

11. Mreža osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač
12. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

          funkcija u osnovnim školama u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
      b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

          funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2020. godini kojima je

         Karlovačka županija osnivač
13. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim

      domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2019./2020.
14. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna

      ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim

      domovima za 2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
15. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke

      domove za 2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
16. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i

      uvođenju 5G tehnologije
17. Rješenje o izmjeni rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta

      broj IV/104 - "ŽAKANJE" na području Karlovačke županije
18. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo

      liječenje Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna

      kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne

      bolnice za produženo liječenje Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe

      EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
19. Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma

      za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
20. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova

      ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. g.
21. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara

      za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
22. Prijedlog za povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke

      županije sa 18 na 20 u Mreži javne zdravstvene službe i povećanje broja timova u

      djelatnosti zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene djelatnosti u

      Republici Hrvatskoj za područje Karlovačke županije, za jedan tim, s 8 na 9 timova,

      odnosno za područje Grada Karlovca s 4 na 5 timova
23. Prijedlog Odluke o istupanju iz Radne zajednice kantona, pokrajina, županija, regija i

      republika istočno-alpskog područja (Radna zajednica ALPE – JADRAN)
24. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i

      namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad

      Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA MATERIJALA ZA 19. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT