Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/20-01/4                        
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01    
Karlovac, 31. siječnja 2020.
                        


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

21. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. veljače 2020. godine, s početkom rada

u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća

    službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje

    dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za

    ravnopravnost spolova Karlovačke županije u 2019. godini
5. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu
6. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za

    školsku/akademsku godinu 2019./2020.
7. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune

        Statuta Osnovne škole Plaški
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta

        Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja
    c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune

        Statuta Osnovne škole Cetingrad
8. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje

    mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine
9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji

    za razdoblje 2018. – 2019. godine
10. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice

      Karlovac o zaključivanju ugovora o nabavi za sve predmete nabave čija

      pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i

      dopunama Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke

      županije
14. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

      funkcija u zdravstvu u 2020. godini
15. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu

      skrb u Karlovačkoj županiji u 2020. godini
16. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

      nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini
17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva

      korisnicima koji se griju na drva za 2020. godinu
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Marinela Somek, dr.med.spec.

      opće medicine
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Snježana Jurčević, dr.med. spec.

      opće medicine
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Sanila Sviličić, dr.med.spec. opće medicine
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Božidaru Mušuri, dr.med.dent. poslovni prostor

      doma zdravlja na adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac, radi obavljanja djelatnosti

      dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Ljilji Matić-Marić, dr.med.dent. poslovni prostor

      doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Matiji Dvorniku, dr.med.dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Duga Resa kojom se daje u zakup Maji Malnar, dr. med. dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Duga Resa kojom se daje u zakup Anamariji Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. poslovni

      prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 5, Duga Resa radi obavljanja

      djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži

      javnozdravstvene službe
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Ozalj kojom se daje u zakup Martini Peraković, dr.med.dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Kolodvorska 2, Ozalj radi obavljanja djelatnosti dentalne

      zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javne zdravstvene službe
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja

      Karlovačke županije za 2019. godinu
28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika

      predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije

      za 2019. godinu  

 

 - odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA ZA 21. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT