Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

 

 

ODLUKU O DODJELI POTPORA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA SPECIFIČNE PROGRAME RAZVOJA POLJOPRIVREDE I POKROVITELJSTVO MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDU U 2019. GODINI

 

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA ZA MJERU 1. - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S GRADOVIMA I OPĆINAMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA ZA MJERU 1. - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S GRADOVIMA I OPĆINAMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

 

 OBRAZAC - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S JLS

 

 

GODIŠNJI PLAN

uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači

na području Karlovačke županije

za lovnu godinu 2019./2020.

 

 

 

 

 

TURIZAM - PROGRAM POTPORA

 

Odluka o sufinanciranju projekata prema Javnom pozivu iz Programa bespovratnih potpora male vrijednosti za turističke projekte u Karlovačkoj županiji u 2019. godini

 

 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu 2019.

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu 2019.

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U TURIZMU ZA 2019.

 

 

 

Izvješće o korištenju bespovratne potpore u turizmu za 2019. godinu

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA - PROGRAM POTPORA

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI, RURALNOM RAZVOJU, RIBARSTVU I AKVAKULTURI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

 

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

 

OBRAZAC MJERA 1. 

Mjera 1.2.    UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE

Mjera 1.3.    POTPORA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

Mjera 1.4.    EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Mjera 1.5.    PREMIJA OSIGURANJA USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

Mjera 1.6.    LEGALIZACIJA OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (Uredba komisije EU 1408/2013 i 2019/316)

 

 

OBRAZAC MJERA 2.

MJERA 2.2.   UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.3.   UNAPREĐENNJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.4.   ANALIZA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5.   RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA

MJERA 2.6.   PROŠIRENJE OSNOVNE DJELATNOSTI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti  (Uredba komisije EU 1407/2013)

 

 

 

OBRAZAC - KREDITIRANJE

Mjera 1.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjera 2.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U SEKTORU PRERADE

 

 

 

 

 

 

O D L U K U

o dodjeli potpore udrugama na području Karlovačke županije

za sufinanciranje programa i projekata koje su programski usmjerene

na područje djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju te uzgoju,

zaštiti i zbrinjavanju životinja u 2018. godini

 

 

 

 

 

 

Odluka o dodijeli potpore za sufinanciranje specifičnih programa

razvoja poljoprivrede jedinicama lokalne samouprave

u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu

Odluka o korištenju sredstava lovozakupnine za programe

razvoja i unapređenja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2018. godinuPOTPORE U TURIZMU 2018


Odluka o raspisivanju javnog poziva

 

Javni poziv

 

Obrazac zahtjeva

 

 

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

 

 

 

 

 

GODIŠNJI POZIV - LOVSTVO 2018

 

GODIŠNJI POZIV

korisnicima za iskazivanje interesa

za namjenu i način korištenja sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije

 

OBRAZAC 1. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UNOS DIVLJAČI U LOVIŠTA KARLOVAČKE ŽUPANIJE (word)

 

OBRAZAC 2. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UMJETNI UZGOJ PERNATE DIVLJAČI – FAZANA, TRČKE TE UZGOJ ZECA OBIČNOG (word)

 

OBRAZAC 3. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU I ADAPTACIJU LOVNOGOSPODARSKIH I LOVNOTEHNIČKIH OBJEKATA (word)

 

OBRAZAC 4. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU, ADAPTACIJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA OBRADU I ČUVANJE MESA DIVLJAČI (word)

 

OBRAZAC 5. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU STROJEVA I ALATA ZA UREĐENJE LOVIŠTA I LOVNE INFRASTRUKTURE (word)

 

OBRAZAC 6. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  ODRŽAVANJE LOVAČKIH MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU LOVSTVO, LOVNU KINOLOGIJU, LOVNO STRELJAŠTVO I LOVAČKU KULTURU (word)

 

OBRAZAC 7. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU I POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH UREĐAJA I /ILI SREDSTAVA (MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH) ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI  (word)

 

OBRAZAC 8. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZRADU NOVIH I REVIZIJU STARIH LOVNOGOSPODARSKIH OSNOVA (word)

 

OBRAZAC 9. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  RAZVOJ LOVNOG TURIZMA U LOVIŠTIMA (word) 

 

OBRAZAC 10. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  PREMIJU OSIGURANJA LOVIŠTA ZA ŠTETE NA DIVLJAČI I OD DIVLJAČI U LOVIŠTU (word)

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA - PROGRAM POTPORA

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI, RURALNOM RAZVOJU, RIBARSTVU I AKVAKULTURI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU

 

 

 

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI,

RURALNOM RAZVOJU, RIBARSTVU I AKVAKULTURI 

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU

 

 

 

 

OBRAZAC MJERA 1. 

Mjera 1.2.    POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI

Mjera 1.3.    POTPORA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

Mjera 1.4.    EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Mjera 1.5.    PREMIJA OSIGURANJA USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

Mjera 1.6.    LEGALIZACIJA OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (Uredba komisije EU 1408/2013)

 

 

OBRAZAC MJERA 2.

MJERA 2.2.   UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.3.   UNAPREĐENNJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.4.   ANALIZA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5.   RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti  (Uredba komisije EU 1407/2013)

 

 

 

OBRAZAC MJERA 3.

MJERA 3.   ULAGANJE U SLATKOVODNO RIBARSTVO

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti  (Uredba komisije EU 717/2014)

 

 

 

OBRAZAC - KREDITIRANJE

Mjera 1.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjera 2.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U SEKTORU PRERADE

Mjera 3.1.   KREDITIRANJE U SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE ZA MJERU 1. - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S GRADOVIMA I OPĆINAMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

 

ODLUKU O DODJELI POTPORA U POLJOPRIVREDI I POKROVITELJSTVO MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2018.  GODINI

 

 

Obrazac - SUFINANCIRANJE SPECIFIČNIH PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S JLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA - Javni poziv

 

 

 

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

 

Odluka o raspisivanju javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

  

Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

 

 

 

GODIŠNJI POZIV - LOVSTVO 2017

 

 

O D L U K A

o izravnoj dodjeli sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji

 

 

GODIŠNJI POZIV

korisnicima za iskazivanje interesa

za namjenu i način korištenja sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije

 

OBRAZAC 1. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UNOS DIVLJAČI U LOVIŠTA KARLOVAČKE ŽUPANIJE (word)

 

OBRAZAC 2. -  Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  UMJETNI UZGOJ PERNATE DIVLJAČI – FAZANA, TRČKE TE UZGOJ ZECA OBIČNOG (word)

 

OBRAZAC 3. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU I ADAPTACIJU LOVNOGOSPODARSKIH I LOVNOTEHNIČKIH OBJEKATA (word)

 

OBRAZAC 4. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZGRADNJU, ADAPTACIJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA OBRADU I ČUVANJE MESA DIVLJAČI (word)

 

OBRAZAC 5. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU STROJEVA I ALATA ZA UREĐENJE LOVIŠTA I LOVNE INFRASTRUKTURE (word)

 

OBRAZAC 6. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  ODRŽAVANJE LOVAČKIH MANIFESTACIJA KOJE PROMIČU LOVSTVO, LOVNU KINOLOGIJU, LOVNO STRELJAŠTVO I LOVAČKU KULTURU (word)

 

OBRAZAC 7. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  NABAVU I POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH UREĐAJA I /ILI SREDSTAVA (MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH) ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI  (word)

 

OBRAZAC 8. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  IZRADU NOVIH I REVIZIJU STARIH LOVNOGOSPODARSKIH OSNOVA (word)

 

OBRAZAC 9. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  RAZVOJ LOVNOG TURIZMA U LOVIŠTIMA (word) 

 

OBRAZAC 10. - Z A H T J E V  Z A  P O T P O R U

ZA  PREMIJU OSIGURANJA LOVIŠTA ZA ŠTETE NA DIVLJAČI I OD DIVLJAČI U LOVIŠTU (word)

 

 

 

 

POTPORE U POLJOPRIVREDI

 

 

 

Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava u poljoprivredi iz Proračuna Karlovačke županije u 2017. godini

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti

u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2017.godinu

 

 

PRIMARNA MJERA 1.2. BILJNA

PRIMARNA MJERA 1.3. STOČARSKA

PRIMARNA MJERA 1.4. EDUKACIJA

PRIMARNA MJERA 1.5. OSIGURANJE

PRIMARNA MJERA 1.6. LEGALIZACIJA

 

obrazac izjava deminimis 1408

 

 

PRERADA MJERA 2.2. BILJNA PROIZVODNJA

PRERADA MJERA 2.3. STOČARSKA PRERADA

PRERADA MJERA 2.4. ANALIZA

PRERADA MJERA 2.5. CERTIFICIRANJE

PRERADA MJERA 2.6. PROMOCIJA

 

obrazac izjava de minimis 1407

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora

u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj župniji za 2017. godinu

 

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 2 - POTPORA ZA ČLANSTVO U LAG-u

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 3 - SURADNJA S JLS

ZAHTJEV ZA AKTIVNOST 4 - SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TRADICIONALNE MANIFESTACIJE

 

 

TURIZAM 2017.

 

- POTPORE U TURIZMU

 

 

Odluka o dodjeli bespovratnih potpora u 2017. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu

u 2017. godini u Karlovačkoj županiji

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA 2017.

 

- KREDITIRANJA POLJOPRIVREDE

 

Javni poziv banakama za iskazivanje interesa

za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

Odluka o raspisivanju javnog poziva bankama za iskazivanje interesa

za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir banaka za uključivanje

u program kreditiranja poljoprivrede na području Karlovačke županije

 

 

 

 

 LOVSTVO 2017.

 

 

ODLUKA o izravnoj dodjeli sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji

 

 

 

GODIŠNJI POZIV

korisnicima za iskazivanje interesa za namjenu i način korištenja sredstava lovozakupnine

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT