Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/18-01/181
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 10. listopada 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

12. sjednicu Županijske skupštine za petak, 26. listopada 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-   Vijećnička pitanja i prijedlozi

     - pisani odgovori na vijećnička pitanja

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije

        za 2018. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

         Karlovačke županije za 2018. godinu  
3. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim

    domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19.
4. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije

    roditelja/skrbnika učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred

    programa grafički dizajner za školsku godinu 2018./2019.
6. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin
7. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda Regionalne

    energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
8. Dugoročni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Karlovačke

    županije
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i

    nemoćne osobe „Sv. Antun“ od 3.10.2018. godine na povećanje cijena usluga
10. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije  

 

 

 DOPUNA MATERIJALA ZA 12. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT