Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/26
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 12. veljače 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 27. veljače 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Analizu stanja i strategiju razvoja

    turizma Karlovačke županije do 2025. godine

3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva

    Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica

    trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
5. Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za

    2019. godinu Općini Saborsko
6. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u

    poslovni prostor i rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta

    Karlovačke županije
7. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih

    škola, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
9. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

    Karlovačke županije u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

      funkcija u zdravstvu u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

      nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu

      skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva

      korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu
14. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske

      agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
      a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu
      b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za

          2019. godinu

15. Prijedlog Odluke o usvajanju potpunog teksta Odluke o osnivanju Javne ustanove

      Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Procjene

      ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za

      područje „Slovinja“

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:
    a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
    b) Odbora za Proračun i financije
    c) Odbora za turizam
    d) Odbora za zaštitu ljudskih prava

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA ZA 14. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT