Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/18-01/155
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 6. rujna 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 26. rujna 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


   -   WebGIS sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture.
       (prezentacija Županijske uprave za ceste)
   -   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Županijske skupštine
2.   Izvješće o radu župana od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  
3.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje

      siječanj-lipanj 2018. godine
4.   a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za

          2018. godinu
      b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

           Karlovačke županije za 2018. godinu  
5.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
6.   Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda

      Karlovac d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda

      Karlovac d.d.
7.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste 

      Karlovac d.d.
8.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog

      društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
9.   Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine
10.   Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje

        od 2018. do 2020.g.
11.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

       Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu   
12.   Izvješće o radu Poduzetničke zone ˝Korana˝ d.o.o. za 2017. godinu
13.   Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u

        2017. godini
14.   a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor,

            Duga Resa za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita

            po transakcijskom računu vezano uz provedbu kapitalnog projekta K100015A

            Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor
        b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović, Barilovć

            za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A

            Energetska obnova PŠ Belaj
        c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić,

            Ogulin za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A Energetska

            obnova PŠ Kučinići
15.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za

        osnivanje prava građenja u korist Općine Josipdol
16.   Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne

        škole Josipdol
17.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje

        zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT