Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Adresa: A Vraniczanya 4, 47000 Karlovac

Telefon: 047/666-264

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnica Upravnog odjela: Renata Marinković, dipl. ing. građ.

 

v.d. Pročelnica:

Ana Valić - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativni tajnik:

Ana Jaušovec - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši savjetnik za razvoj i EU fondove

Željko Fanjak  - 047/666-136

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za turizam

Tomislav Lokmer  - 047/666-150

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo

Tihana Stanković Čohan - 047/666-138
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu: 
Branka Šeketa Karlović - 047/666-265

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za energetiku:
Drago Tropčić - 047/666-137

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za ruralni razvoj:

Kristina Magdić. - 047/666-151

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Silvana Magdić - 047/666-163

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Antonija Katić - 047/666-164

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Marta Dumbović - 047/666-161

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Mira Grabež - 047/666-135

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Referent za gospodarstvo:

Mare Šoštarić, 047/666-162

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Ispostava Ozalj

Adresa: Kurilovac 1, 47280 Ozalj

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Mira Grabež - 047/601 445

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ispostava Slunj

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Marijana Mrvelj - 047/777 767

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Ispostava Ogulin

Adresa: Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin

 

Referent za gospodarstvo:

Ljiljana Kaurić - 047/525-834

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

DJELATNOSTI:

 

 

POSLOVI U NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO 

PREUZETI IZ UREDA DRŽAVNE UPRAVE

 

 

OBRT

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar
- izdavanje obrtnica
- vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih
- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja
- utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima

 

UGOSTITELJSTVO

- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata
- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
- izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike

 

DADILJE

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

 

TURIZAM

- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata
- utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju
- izdavanje EU potvrda za turističke vodiče

 

TRGOVINA

- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara

 

PROMET

- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza
- licencije za obavljanje autotaksi prijevoza
- licencije za obavljanje kolodvorskih usluga
- licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe
- izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe
- provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke
- sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama

 

ZNAK PRISTUPAČNOSTI
- donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom

 

PRENAMJENE – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
- prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

 

ŠUMARSTVO

- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume
- prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice

 

POGREBNIČKE DJELATNOSTI

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

 

 

 

POSLOVI U NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

 • praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
 • praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
 • provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
 • provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta
KOMUNALNI POSLOVI I INFRASTRUKTURA

 • praćenje propisa iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa, te postupanje po istima u dijelu propisane nadležnosti Županije,
 • praćenje potreba za ulaganjem prometnu, vodno komunalnu i ostalu komunalnu infrastrukturu na području Županije,
 • suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim nadležnim subjektima u cilju provedbe programa i projekata izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i sanacije objekata i uređaja prometne, vodno komunalne i ostale komunalne infrastrukture, te praćenje realizacije projekta od interesa za razvoj Županije, iz navedenih sektora,
 • praćenje namjenskog trošenja sredstava Proračuna Karlovačke županije i izvršenja ostalih ugovornih obveza temeljem ugovora o sufinanciranju zaključenih između Županije i pojedinih nositelja projekata (Razvojni fond Karlovačke županije, Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera, i dr.)
 • provođenje aktivnosti u cilju provedbe Plana navodnjavanja Karlovačke županije,
 • suradnja sa Županijskom upravom za ceste (izvanproračunski korisnik u nadležnosti UO za gospodarstvo (financijski planovi)),
 • provođenje upravnog postupka u predmetima izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, u predmetima izmjena voznih redova na linijama i predmetima obustave prijevoza na linijama,
 • vođenje Upisnika izdanih dozvola,
 • obavljanje ostalih poslova u svezi županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika, praćenje stanja javnoga prijevoza putnika na području Županije i predlaganje mjera za unapređenje, te suradnja sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac i ostalim relevantnim subjektima,
 • praćenje stanja u području željezničkog prometa i koordinacija prilikom izrade nacrta voznog reda,
 • poslovi u cilju unapređenja sigurnosti u prometu (administrativno tehnički poslovi za Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije),
 • ostali poslovi iz područja prometa,
 • priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada  Župana i Županijske skupštine. 

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)

Vozni redovi (knjiga 4)

Vozni redovi (knjiga 5)POLJOPRIVREDA, TURIZMA, ŠUMARSTVO, LOVSTVO 

 • provođenje programa kreditiranja poljoprivrede na području županije, informiranje i savjetovanje poljoprivrednika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za kreditiranje, kontrola namjenskog korištenja, suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita
 • predlaganje i provođenje Programa potpora Karlovačke županije za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, informiranje poljoprivrednika, 
 • suradnja s resornim Ministarstvom i provođenje Zakonskih regulativa 
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim županijama i ostalim institucijama na provođenju pojedinih programa za unapređenje poljoprivrede
 • organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima i manifestacijama koje promiču poljoprivrednu proizvodnju
 • praćenje stanja u poljoprivredi i pripremanje izvješća o ostvarenim potporama u poljoprivredi i drugo
 • praćenje stanja u šumarstvu
 • poticanje i pomaganje udruživanja šumovlasnika u cilju podizanja kvalitete šuma stručnim gospodarenjem i nadzorom
 • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnine, pripremanje i provođenje akata vezanih uz javne pozive za razvoj lovstva u Županiji te akata propisanih Zakonom o lovstvu
 • priprema natječaja za zakup lovišta, kao i produljenje zakupa sukladno Zakonu o lovstvu
 • vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela koja imenuje Župan i Županijska skupština


 

 

TURIZAM, UGOSTITELJSTVO

 • odgovorno provođenje Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske i Strategije razvoja turizma Karlovačke županije
 • razvoj javne turističke infrastrukture na području Karlovačke županije
 • planiranje, koordinacija i praćenje rada Turističke zajednice Karlovačke županije
 • praćenje i analiza trendova u turizmu te kreiranje i provođenje programa za razvoj turizma
 • provođenje, praćenje i analiza propisa iz područja turizma
 • izrada dokumentacije potrebne za kandidiranje projekata kojih je nositelj Županija po natječajima iz nacionalnih, inozemnih izvora sredstava te strukturnih i investicijskih fondova EU kao i provođenje projekata iz područja turizma te sastavljanja izvještaja o provedenim projektima
 • obavljanje stručnih poslova iz područja turizma
 • stvaranje preduvjeta za investicije te planski i održivi razvoj turizma i zaštitu okoliša na području Karlovačke županije 

 

 

ENERGETSKI DOKUMENTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT