Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/20-01/47
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 18. kolovoza 2020.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
s a z i v a m
25. sjednicu Županijske skupštine za petak, 4. rujna 2020. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“, na adresi Matka Laginje 1, Karlovac


Predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:


- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020.

    godine

    OBRAZLOŽENJE; PRILOZI  
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog

    plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

    Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

    namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničkog centra
8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite po „Programu

    subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s

    planom upravljanja
10. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije

      u 2019. godini
11. Izvješće o trendovima i kretanju u turizmu Karlovačke županije za 2019. godinu

      te aktivnostima u 2020. godini 

12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2019. godini
13. Izvješće o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za

      2019. godinu
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac

      za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za

      uredno izvršenje ugovornih obveza

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne

      škole „Josipdol“
16. Prijedlog Rješenja o dodatnom imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog

      suda u Karlovcu
17. a)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa kojom se

           daje u zakup Marijani Malović, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u

           privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe      

      b)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se

           daje u zakup Aniti Bažant Brkljačić, dr. med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na

           adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      c)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se

           daje u zakup Heli Puljić, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje

           Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u

           privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      d)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se

           daje u zakup Sanjinu Rodiću, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      e)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se

           daje u zakup Sanji Fabijan, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

       f) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se daje

           u zakup Astri Malbaša Pribanić, dr.med. opće medicine poslovni prostor doma

           zdravlja na adresi Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti

           obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene

           službe

       g) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se daje

             u zakup Marini Kojčin, dr. med.spec. pedijatrije poslovni prostor doma zdravlja na

             adresi Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti zdravstvene

             zaštite predškolske djece u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene

             službe

 

 

- DOPUNA MATERIJALA 


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT