Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

IMG 6933

 

Adresa: A. Vraniczanya 2, Karlovac
Telefon: 047/666-101; 666-146
Telefaks: 047/666-261; 666-263
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnik : Kristijan Čujko, dipl.iur. 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Djelatnost: Ured župana obavlja stručne i administrativno tehničke poslove u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada lokalne samouprave, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela te gospodarenja imovinom Županije.

U Uredu župana obavljaju se poslovi podijeljeni u sljedeće grupe:

 • poslovi podrške radu župana i njegovih zamjenika
 • poslovi protokola, organizacije manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, poslovi odnosa s javnošću
 • uređivanje i vođenje internet stranice Karlovačke županije
 • poslovi međuregionalne i međunarodne suradnje
 • poslovi javne nabave
 • poslovi informatičke potpore svim županijskim upravnim tijelima

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

 • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH)
 • Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Uredba o uredskom poslovanje (NN 7/09)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst)
 • Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN-međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08, 5/08)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10)- u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o elektroničnim medijima (NN 153/09, 84/11)
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13,127/13 i 74/14)


Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT