Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

IMG 6916


Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac
Telefon: 047/666-118, 666-119
Telefaks: 047/666-205, 666-160
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pročelnica: Maria Stojković, univ.spec.oec.

Djelatnost: Upravni odjel za financije obavlja poslove vezane uz proračun Županije, od njegove izrade, izvršavanja, izmjena i dopuna, do izvješćivanja nadležnih institucija i županijskih tijela.

Odjel vodi sve propisane poslovne knjige, te obrađuje knjigovodstvenu dokumentaciju i vrši sve potrebne obračune vezane uz prihode i rashode proračuna po načelu točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Podaci se vode prema vrsti prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te osiguravanju informacije o proračunu i proračunskim korisnicama, o stanju imovine i obveza.

 

 

 

 

ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA


Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (NN 55/04, 87/08)
Zakon o koncesijama (NN 125/08, 90/11, 143/12)
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (NN 33/16)

 

 

 

Karlovačka županijaKORISNI LINKOVI:


Ministarstvo financija
Ministarstvo financija- Porezna uprava
Financijska agencija
Državni ured za reviziju

Institut za javne financije
Elektronički oglasnik javne nabave

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT