Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


28.
sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 28. ožujka 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


Predlažem slijedeći


D n e v n i   r e d:


- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
3. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
    b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
    c) Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2012. godinu
4. Izvještaj o obročnoj otplati duga, djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja Karlovačke županije za 2012. godinu
5. a) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
    b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu – Županijska uprava za ceste Karlovac
7. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2012. godini
8. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
9. Prijedlog Odluke o prijenosu dijela materijalne imovine Karlovačke županije na trgovačko društvo Poduzetnička zona Korana d.o.o. Karlovac
10. Davanje suglasnosti na
     a) Izvješće o provedbi programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Karlovačke županije za razdoblje 2012. – 2014. za 2012. godinu
     b) Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za 2013. godinu
11. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
12. a) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     c) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini
14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2012./2013. godinu
15. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josipdol
16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora Glazbene škole Karlovac o iznosu participacije roditelja učenika za školsku godinu 2013./2014.
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunu Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na Plan raspodjele decentraliziranih sredstava zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije sa utvrđenim prioritetima za 2013. godinu
19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2013. godini
20. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji i financiranja pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
21. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun" Karlovac u 2013.
22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
23. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2012. godini
25. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije u 2012. godini
26. a) Godišnje izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2012. godinu
     b) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu
27. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Radnoj zajednici kantona, pokrajina, županija, regija i republika istočnoalpskog područja (Radna zajednica ALPE-JADRAN)
28. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2012. godinu
29. Prijedlog imenovanja članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Karlovačka županija


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT