Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

27. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. siječnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije Opće bolnice Karlovac
3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
4. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac o davanju u zakup poslovnog prostora Poliklinici „SUVAG"
5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije
6. a) Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2012. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   b) Davanje suglasnosti na Program rada za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   c) Davanje suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
8. a) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2012. godinu
   b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2013. godinu
9. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine
11. Prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
12. Zaključak o davanju mišljenja na Deklaraciju o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i ljudi starije životne dobi

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT