Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

JAVNA USTANOVA REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
J. HAULIKA 14
KARLOVAC
OIB 51670715831
MBS 081148977

 

 

URBROJ: 5/18
Karlovac, 18. lipanj 2018. godine

 

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 21. i 22. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

1. Ravnatelj/ica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, a ista osoba po isteku mandata može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

2. Temeljem članka 23. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno ranijim propisima ekonomske, tehničke, biotehnološke, pravne ili druge odgovarajuće struke, najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Uz pismenu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o stručnoj spremi,
• potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
• preslika osobne iskaznice ili domovnice
• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog Suda (ne starije od 6 mjeseci)
• životopis

3. Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obavezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – NE OTVARATI“ u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske – „Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za ravnatelja/ravnateljicu.

 

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, na adresu: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, J. Haulika 14, 47000 Karlovac.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ravnateljice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252176.html

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

Karlovac, 27. lipnja 2018.

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova izabran je Bruno Bajac, mag. iur.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/18-01/10
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-03
Karlovac, 18. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 5. do 13. lipnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u utorak, 26. lipnja 2018. godine u 8,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac,

Vraniczanyeva broj 2/I, Ured predsjednika Županijske skupštine.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 5. lipnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 5. lipnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za pravna pitanja – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)

 

Stručni uvjeti:

  • VSS, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • napredno poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 

 KLASA: 112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-7

Karlovac, 22. svibnja 2018.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Kristina Milašinčić, mag. oec.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-9

Karlovac, 22. svibnja 2018.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši referent za javnu nabavu u Uredu župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Lidija Klobučar, bacc. oec.

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa


KLASA:112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/01-01-03/01-18-04

Karlovac, 11. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. travnja do 02. svibnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u
ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 11,00 sati
u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT