Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/18-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog u Narodnim Novinama br. 99 od 9. studenog 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u srijedu, 28. studenog 2018. godine u 7,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I

u Uredu predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/21

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 12. studeni 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 12. studenog 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši referent za analitičko planske poslove i proračun – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša.

 

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/20

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću objavljen u Narodnim novinama br. 99 od 9. studenog 2018. godine

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
 • poznavanje rada na računalu.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

             Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

prijam u službu

 

- u Ured župana Karlovačke županije

 1. Viši stručni suradnik za pravna pitanja 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

 1. Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika – 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,¸
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

 1. Savjetnik za gradnju i održavanje 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/17
URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02
Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto:

- pročelnik Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova izabrana je Ivana Mateša, magistra kulturologije.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT