Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA:406-01/18-01/04

URBROJ:2133/1-01-03/04-18-03

 

 

        Nakon provedenog Javnog poziva za prodaju službenog vozila Karlovačke županije i pregleda ponuda koje su pristigle u predviđenom roku 07. 03. 2018. godine do 9.00 sati, kao najpovoljnija ponuda temeljem kriterija najviše ponuđene cijena prihvaćena je ponuda tvrtke HALO PIZZA j.d.o.o., Banija 4, 47 000 Karlovac, OIB:36160036136.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

          Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16 67/16), Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 06/16) te Odluke o pokretanju postupka za davanje u zajedničkog otvorenog županijskog lovišta IV/110 „DUBOVAC“ ustanovljenog na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 05/18 ), Župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

ZA DAVANJE U ZAKUP

ZAJEDNIČKOG OTVORENOG ŽUPANIJSKOG LOVIŠTA IV/110 „DUBOVAC“

USTANOVLJENOG NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA:406-01/17-01/32
URBORJ:2133/1-01-03/04-17-01

 

Karlovac, 12. prosinca 2017. godine

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenih osobnih vozila u vlasništvu Karlovačke županije

 

 

         Na temelju  Odluke o  prodaji  službenih vozila - osobnih automobila u vlasništvu Karlovačke županije, KLASA:010-01/17-01/600, URBROJ:2133/1-01-03/01-17-01, od 08. prosinca 2017. godine objavljuje se

 

JAVNI POZIV
za prodaju rabljenih  službenih osobnih vozila u vlasništvu Karlovačke županije

 

 

 

____________________________________

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:406-01/17-01/32
URBORJ:2133/1-01-03/04-17-02

Karlovac, 13. prosinca 2017. godine

 

ZAINTERESIRANIM PRAVNIM

ILI FIZIČKIM OSOBAMA

 

 

Predmet: Izmjena podataka u Javnom pozivu za dostavu ponuda za

                 prodaju službenih vozila Karlovačke županije

 

Dana 12. prosinca objavljen je tekst gore navedenog javnog poziva sa pripadajućim prilozima.

U naknadnoj provjeri utvrđeno je za službeno vozilo pod brojem 1.10. VOLKSWAGEN POLO stanje kilometara na dan 01. 12. 2017. je  173 874.

Navedena izmjena uvedena je u tekst Javnog poziva i pripadajuće priloge

  1. dana 13. 12. 2017.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U  UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja


KLASA: 112-02/15-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-15-3
Karlovac, 16. studeni 2015.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. listopada do 3. studenog 2015.godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak, 24. studenog 2015. godine u 9,00  sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Povjerenstvo

za provedbu oglasa

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Karlovac, 13. studeni 2015.


Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 13. studenog 2015. godine za
Radno mjesto – Viši stručni suradnik za šport i problematiku mladih
- 1 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao – rad na projektu „ Uz pomoćnike u nastavi prema obrazovnoj inkluziji u Karlovačkoj županiji“

Stručni uvjeti:
magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na PC-u

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

 

KLASA: 112-02/15-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-15-04
Karlovac, 11. studeni 2015.


        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje

 

POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Karlovačke županije
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 6. do 13. listopada 2015. godine


Intervju kandidata održat će se:

 

u četvrtak, 19. studenog 2015. godine u 9,00 i 12,00 sati i

 

 

u petak 20. studenog u 9,00 i 12,00 sati

 

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II (dvorane za sastanke).

 

        Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv.
Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o satu intervjua.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.


Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

O G L A S


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


Karlovac, 26. listopad 2015.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 26. listopada 2015. godine za

 

1.  Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao)

 

Stručni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske,  ili pravne struke
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-    položen državi stručni ispit                      
-    poznavanje rada na PC-u

 

2.  Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
- 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) Duga Resa

 

Stručni uvjeti:
-    SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-    položen državni stručni ispit
-    poznavanje rada na PC-u

 

3.  Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo –
-    1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin 

 

 

Stručni uvjeti:
-    SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-    položen državni stručni ispit
-    poznavanje rada na PC-u

 

-    Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin

 

-    2 izvršitelja/ce
Stručni uvjeti
-    Magistar struke  ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-    položen državi stručni ispit                      
-    poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

1. Opis poslova radnog mjesta
Samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo:
Provodi upravni postupak za sve vrste zahtjeva u nadležnosti Odsjeka, rješava u I stupnju sve vrste zahtjeva za 2., 3., 4. i 5. skupinu zgrada te izdaje potvrde i uvjerenja za područje nadležnosti Odsjeka, postupa i izdaje rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I stupnju, obavlja druge poslove po nalogu pročelnika ili voditelja Odsjeka

 

2. Opis poslova radnog mjesta
Upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo:
Provodi upravni postupak za sve vrste zahtjeva u nadležnosti Odsjeka, rješava u I stupnju sve vrste zahtjeva  za 4. i 5. skupinu zgrada te izdaje potvrde i uvjerenja za područje nadležnosti Odsjeka, postupa i izdaje rješenja o izvedenom stanju za pomoćne i jednostavne zgrade u I stupnju, obavlja druge poslove po nalogu pročelnika ili voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći:
Plaća je određena Odlukom o koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije  (“Glasnik Karlovačke županije” broj 33/10 i 24/12)  i Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/05). Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo 2,539 i upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo 1,349 i osnovice za izračun plaće uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje kandidata:
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – pismena provjera znanja.
Pitanja kojim se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas temelje se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Pročišćeni tekst NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)
3. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13)

4. Zakon o gradnji (NN br. 153/13)

5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Pročišćeni tekst 86/12, 143/13)
6. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

Pravila i postupak testiranja:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 30 minuta (stručni dio).
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima
- niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s  Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

OGLAS
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 26. listopad 2015.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 26. listopada 2015. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove     
    - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta


Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

1. Opis poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika/ce za proračun i računovodstvene poslove Sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Županije, prati propise iz oblasti računovodstva, proračuna i financija, prati i analizira ostvarenje prihoda i izvršavanje rashoda proračuna, radi na planiranju i provođenju projekata, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Plaća je određena Odlukom o koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije  (“Glasnik Karlovačke županije” broj 33/10 i 24/12)  i Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/05). Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a, a koji iznosi 2,539 i osnovice za izračun plaće uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje kandidata:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – pismena provjera znanja.

Pitanja kojim se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim propisima
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Pročišćeni tekst NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)
3. Zakon o proračunu (Pročišćeni tekst NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Pročišćeni tekst NN br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 , 25/12, 147/14 i 100/15)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14)
 
    Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 30 minuta (stručni dio).
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima
niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

 

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

 

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s  Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja (intervju).

 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.


KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
         Ž U P A N
 
KLASA:112-02/15-01/11 
URBROJ: 2133/1-08/03-15-01
Karlovac, 5. listopad 2015.
 
 
 
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2015. godinu (KLASA:112-02/15-01/01 URBROJ:2133/1-08/03-15-02 od 5. veljače 2015. godine) župan Karlovačke županije raspisuje 
 
J A V N I  P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije
 
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:
 
 
1. URED ŽUPANA
-  Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću,  magistar struke ili
    stručni specijalist društvene struke
    1 izvršitelj društvene  struke (VSS)
-   Viši stručni suradnik za javnu nabavu, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
    1 izvršitelj  pravne, ekonomske ili tehničke struke (VSS)
 
 2.  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, OBNOVU I ENERGETIKU
 -  Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke 
     1 izvršitelja ekonomske ili društvene struke  (VSS)
 -   Viši stručni suradnik za poslove zaštite, zaštite na radu, vatrogastvo i razminiravanje, magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne ili tehničke struke
     1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VSS)
 

3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I TURIZAM

 -  Viši stručni suradnik za poljoprivredu, magistar struke ili stručni specijalist poljopri   vredne, šumarske ili ekonomske struke
    1 izvršitelj poljoprivredne, šumarske ili ekonomske  struke (VSS)
 -  Viši stručni suradnik za turizam, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
     1 izvršitelj ekonomske ili pravne struke (VSS)
 
4. UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU
 -    Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
       1 izvršitelja društvene  struke (VSS)
 
5.  UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
  -  Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
      1 izvršitelj ekonomske struke (VSS)
  -  Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
      1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VŠS)
 
6.  UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 -  Viši stručni suradnik za zdravstvo,  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke
      1 izvršitelj ekonomske ili društvene  struke (VSS)
 -  Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
      1 izvršitelj društvene struke (VSS)
 -   Viši stručni suradnik za pripremu projekata za zdravstvo i socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
      1 izvršitelj društvene struke (VSS)
 -   Viši referent za udruge,  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene, prirodne ili tehničke struke
      1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke  struke (VŠS)
 
7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE
 -  Viši stručni suradnik za decentralizirane poslove u školstvu,  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
      1 izvršitelj ekonomske struke (VSS)
 
8.  UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo,  magistar struke ili   stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK KARLOVAC)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo,  magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK  DUGA RESA)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo,  magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK  OGULIN)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo,  magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK  SLUNJ)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke ( ODSJEK OZALJ)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
 
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK DUGA  RESA)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VŠS)
-  Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo,  sveučilišni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK OZALJ) 
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke  (VŠS) 
-  Viši upravni  referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili pravne struke (ODSJEK OGULIN)
      1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke
-    Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (KARLOVAC, OGULIN, DUGA RESA, SLUNJ, OZALJ)
      5 izvršitelja, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (SSS)
-    Administrativni referent, upravne ili ekonomske struke (KARLOVAC, DUGA RESA,OZALJ, SLUNJ, OGULIN)
      5 izvršitelja  upravne ili ekonomske struke (SSS)
-    Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, magistar struke ili stručni  specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke
      1 izvršitelj ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke (VSS)
 
9. TAJNIŠTVO, PRAVNI I OPĆI POSLOVI 
- Viši stručni suradnik za pravna pitanja, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
      1 izvršitelj pravne struke (VSS)
 

          Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2.stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja ( NN br. 57/12 ) te za njih ne smiju  postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.86/08 i 61/11).

         
          U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti slijedeće:
- životopis 
- presliku osobne iskaznice
- presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
     
          Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.
       
        Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
       
         Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu:
Karlovačka županija, A.Vranicanija br. 6. Karlovac, s naznakom " Stručno osposobljavanje za rad ".
 
           Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
           
           Javni poziv biti će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Karlovačke županije
 
                                                                                       
ŽUPAN 
Ivan Vučić, dipl. ing. 
                                                                                
                                                                                                                           

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT