Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

  Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, sukladno članku 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01, 11/02 – ispravak) raspisuje


P O Z I V
za prijavu programa udruga u Karlovačkoj županiji radi financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije za 2011. god. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb


I  UVJETI PRIJAVE

Sukladno točki 3. Odluke o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Karlovačku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Proračuna Karlovačke županije na pozicijama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb koje imaju pravo prijave svojih programa po ovom javnom pozivu su:
udruge čija je djelatnost od interesa za područje Karlovačke županije,
udruge koje su registrirane na području Karlovačke županije i koje svojim programima obuhvaćaju  osobe s područja ove Županije,
-     udruge koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti,
udruge čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima ili nije u cijelosti
      financirana  po posebnim propisima,
udruge koje svoje programe usmjeravaju na stvarne potrebe ljudi i zajednice u kojoj se  provode i koje se temelje na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge.

II  PODRUČJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Ovim javnim pozivom za dobivanje financijske potpore iz raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2011.god. osobito se želi potaknuti prijava programa koje udruge provode na području Karlovačke županije i koje su, sukladno točki 2. Odluke o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Karlovačku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Proračuna Karlovačke županije na pozicijama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, od interesa za Karlovačku županiju:

1.Udruge zdravstvenog, humanitarnog ili socijalnog programa koje obnašaju djelatnost na području:
promicanja zdravlja i prevencije bolesti
brige o osobama s invalidnošću (resocijalizacije, integracije u društvo i slično)
brige o oboljeloj djeci i djeci s teškoćama u razvoju
brige o ostalim oboljelim osobama od različitih bolesti
prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti (droga, alkohol i sl.)
rehabilitacijsko-edukacijskog rada s ugroženim skupinama (obiteljsko nasilje, neprihvatljivo ponašanje djece i mladeži)
koje je usmjereno na sveukupno poboljšanje kvalitete života oboljelih osoba i njihovu socijalizaciju.

2.Braniteljske udruge i udruge čija je djelatnost vezana uz Domovinski rat, a provodi se na cjelokupnom području Karlovačke županije.

3.Udruge čije je djelovanje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom RH.

III  KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA

Pri stručnom vrednovanju dostavljenih projekata i programa primjenjivat će se slijedeći kriteriji:
- značaj programa za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite
- prethodno iskustvo i rezultati rada, te odgovorna osoba za provedbu projekata i
  programa
- uredno dostavljanje financijskih izvješća o radu udruge ili organizacije u 
  posljednje tri godine, ukoliko je financirana od strane Karlovačke županije
- primjenjivost programa i projekta
- financijska potpora iz drugih izvora
- opseg programa u smislu teritorijalne pokrivenosti Županije
- doprinos rješavanju problema, odnosno poboljšanju kvalitete života na cjelokupnom
  području Karlovačke županije

IV  PREDNOST PRI ODABIRU

Prednost pri odabiru imat će projekti i programi koji:
- se provode u suradnji s drugim udrugama, institucijama
- uvode nove pristupe i daju pozitivan primjer za rješavanje zajedničkih problema
- omogućavaju uspostavljanje novih veza u zajednici (među ljudima koji inače ne bi bili povezani)
- uključuju rad volontera
- sadrže realan odnos troškova i očekivanih rezultata

V  NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa koje prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz sredstava Karlovačke županije za 2011.god. Prijavi je potrebno, osim obrazaca (A i B) priložiti i slijedeće:
- preslik rješenja o upisu ili promjenama u registar udruge
- zapisnik sa zadnje održane Skupštine
- preslik statuta udruge
- financijsko izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko su udruzi bila dodijeljena iz   Proračuna Karlovačke županije za 2010.g.
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz ovog poziva neće se razmatrati.
Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb ul. A. Vraniczanya br. 6 Karlovac, na web stranici Županije www.kazup.hr. te u Gradu Ogulinu, Gradu Duga Resa, Gradu Slunju i Gradu Ozlju, a sve dodatne obavijesti na telefon Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 666-156 i 666-224.
Popunjene obrasce s priloženim detaljnim opisom programa, te ostale tražene dokumente treba dostaviti na adresu Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ul. A.Vraniczanya br. 6 Karlovac s naznakom “Programi udruga za 2011.”


VI  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u javnom glasilu.


VII  ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Rok za objavu prihvaćenih programa udruga je 30 dana od dana donošenja Odluke  župana o dodjeli financijske potpore programima udruga u Karlovačkoj županiji iz raspoloživih sredstava Karlovačke županije za 2011.god. na razdjelu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Odluka će biti objavljena u Glasniku Karlovačke županije, a Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb će izvjestiti udruge čiji su programi uvršteni u raspodjelu sredstava.

 OBRASCI ZA PRIJAVU (A+B)

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT