Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

czkz covid

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Projekt KaŽu zdravlje vrijedan je preko 11 milijuna kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 9,4 milijuna kuna

U finale izbora najboljih županijskih EU projekata kojeg provodi Župan.hr Karlovačka županija ušla je unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici s projektom KaŽu zdravlje. Vrijednost projekta iznosi 11.550.275,73 kune, a ukupni prihvatljivi troškovi bili su 11.106.022,43 kune, od čega je EU financiranje 9.440.119,06 kuna.

Projekt se provodio od 1. rujna 2015. do 1. travnja 2019. godine, a partneri na projektu su bili domovi zdravlja Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj, Ozalj i Dom zdravlja Vojnić.

Svrha projekta bila je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, a kako bi se smanjio broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 posto, s obzirom na to da je na razini primarne zdravstvene zaštite omogućeno više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Kroz projekt je tako poboljšana i kvaliteta života cjelokupne lokalne zajednice te povećan broj usluga pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kroz mjere manjih infrastrukturnih zahvata na Domovima zdravlja, nabavu nove opreme i edukaciju djelatnika, uvedene su nove zdravstvene usluge, povećana kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga, što je onda i rezultiralo smanjenjem broja upućivanja u bolnice. Sukladno nabavljenoj opremi, plan je bilo pružiti  46 novih usluga te povećati broj educiranih zdravstvenih djelatnika koji je mogu koristiti.

U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u ugovorenoj vrijednosti od 6.659.500,00 kuna.  Provedeni su infrastrukturni na objektima domova zdravlja (Karlovac, Ogulin, Slunj, Ozalj i Vojnić) u svrhu prilagodbe prostora kao i prilagodbe prostora osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama sa invaliditetom ugovorne vrijednosti 3.543.006,52 kuna. Nadalje, provedena je edukacija liječnika PZZ za samostalno obavljanje ultrazvučne i druge dijagnostike ugovorne vrijednosti 227.500,00 kuna, a provedeno je i niz radionica u suradnji s organizacijama civilnog društva – upoznavanje zdravstvenih djelatnika sa pravima osoba s invaliditetom kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova.

U odnosu na ugovorne vrijednosti, a nakon obavljene javne nabave, došlo je do uštede te su postignute i drugačije cijene za nabavu opreme i provedene edukacije u pojedinim domovima zdravlja.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Vojnić nabavljena je  medicinska oprema vrijednosti 724.642,88 kuna, izvršeni su infrastrukturni radovi na preuređenju ginekološke ordinacije  vrijednosti 229.940,54 kuna, izvršeni radovi na ugradnji vanjskog dizala vrijednosti 610.697,25 kn, pa edukacija 2 liječnika u KBC Sestre milosrdnice za što je izdvojeno 27.692,30 kn, 20 tisuća kuna usmjereno je bilo na usluge stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova a za troškove izrade dokumentacije za izvedbu vanjskog dizala 31.875,00 kn.

Što se tiče Doma zdravlja u Slunju, prijavitelj je bila zdravstvena ustanova koja djeluje na tri lokacije, u matičnom objektu u sjedištu Ustanove u Slunju te u samostalnim objektima ambulanata Cetingrad i Rakovica.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Slunj izvršena je nabava medicinske opreme  u vrijednosti od 2.284.574,23 kn, izvršeni su  infrastrukturni radovi na preuređenju hodnika – čekaonice u sastavu građevine Doma zdravlja  vrijednosti 154.903,35 kn te je obavljena edukacija troje  liječnika u KBC Sestre milosrdnice, za što je izdvojeno 41.538,45 kn.

U Domu zdravlja Ogulin kroz mjere nabave nove opreme, adaptacije prostora, edukacije zdravstvenih djelatnika uvela se je također nova zdravstvena usluga čime je povećana kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga i tako smanjenje broja upućivanja u bolnice.

Uz ordinacije koje djeluju u matičnoj zgradi u sjedištu zdravstvene ustanove djelatnost se obavlja i na sljedećim lokacijama: Oštarije, Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Ogulin izvršena je nabava  medicinske opreme  vrijednosti 687.781,61 kn,  infrastrukturni radovi na preuređenju ambulante u Plaškom  u vrijednosti 78.597,78 kn te edukacija troje  liječnika u KBC Sestre milosrdnice vrijednosti  41.538,45 kn

Unutar Doma zdravlja Ozalj, zdravstvene djelatnosti odvijaju se na dvije lokacije, u  Domu zdravlja Ozalj i ambulanti Žakanje. U sklopu projekta nabavljena je medicinska oprema vrijednosti 905.750,79 kn, obavljena adaptacija (unutarnje uređenje) ginekološke ambulante u Domu zdravlja Ozalj  vrijednosti 59.432,04 kn, izvršeni  infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Ozalj – prostor za dijagnostiku  vrijednosti 48.614,28 kn, adaptacija tj unutarnje uređenje Doma zdravlja Ozalj i ambulante Žakanje ( aluminijska plastificirana bravarija i epoksi podovi)  vrijednosti 194.269,89 kn, adaptacija sanitarnog čvora za pacijente i osobe s posebnim potrebama u ambulanti Žakanje vrijednosti 71.651,83 kn, rekonstrukcija sanitarnog čvora za osoblje ambulante Žakanje vrijednosti 30.947,30 kn, po 4.500,00 kuna utrošeno je za dokumentaciju za projekte instalacije vodovoda i kanalizacije te adaptaciju prostora za dijagnostiku ordinacije obiteljske medicine DZ Ozalj. Troškovi izrade dokumentacija za izvedbeni projekt za adaptaciju ginekološke ambulante  bili su 9.350,00 kuna, a za  rekonstrukciju DZ Ozalj (idejno arhitektonsko rješenje, elaborati i glavni projekt)  66.200,00 kn. Za edukaciju jednog liječnika u KBC Sestre milosrdnice  utrošeno je 13.846,16 kn

Na projektu Doma zdravlja Karlovac cilj je bio poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti građanima Karlovca i Krnjaka kroz nabavu opreme i edukaciju liječnika te unaprjeđenje infrastrukture Doma zdravlja Karlovac ( ambulante Dubovac i Banija).

U sklopu projekta u Domu zdravlja Karlovac izvršena je nabava  medicinske opreme  vrijednosti 682.274,72 kn, preuređenje dijela prostorija prizemlja, uz izvedbu elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Zgrada javne namjene Dom zdravlja Karlovac – Dubovac) vrijednosti  1.208.662,11 kn, ugradnja podizne platforme za mogućnost pristupa osobama s invaliditetom (ambulanta Banija) vrijednosti 218.743,75 kn, preuređenje dijela prostorija prizemlja, uz izvedbu elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (ambulanta Banija) vrijednosti  627.094,43 kn, za troškove izrade tehničke dokumentacija (Banija i Dubovac)  utrošeno je  24.350,00 kn, za stručni  nadzor nad projektom  33.750,00 kn a za edukacija 4 liječnika u KBC Sestre milosrdnice 55.384,62 kn.

Kroz Dom zdravlja Duga Resa zdravstvene djelatnosti se obavljaju na lokacijama Doma zdravlja te ambulantama Bosiljevo i Barilović.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Duga Resa izvršena je nabava medicinske opreme  vrijednosti 211.296,13 kn dok je za troškove  izrade dokumentacije za izradu vanjskog lifta utrošeno 30.000,00 kn.

tekst i slike: Župan.hr

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT