Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Odluka Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam o mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja

 

Upravni odjel za poljoprivredu,
         šumarstvo i turizam


KLASA: 320-01/12-01/48
URBROJ: 2133/1-09/01-12-01
Karlovac, 10. listopad 2012. godine


 U skladu s Zakonom o proračunu ("NN "br. 87/08), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br. 114/10 i 31/11) i Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpisa potraživanja i obveza Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije" br. 28/12), pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam donosi


ODLUKU
o mjerama naplate dospjelih
a nenaplaćenih potraživanja


Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se mjere naplate dospjelih, a neneplaćenih potraživanja koja su u nadležnosti Upravnog odjela za  poljoprivredu, šumarstvo i turizam.

Članak 2.

 Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 1. ove Odluke odnose se na:
- sredstva od lovozakupnina,
- sredstva od  koncesija,
- sredstva po osnovi sklopljenih sporazuma i ugovora.

Članak 3.

 Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju sljedeće:
- usmeni kontakt,
- pismena opomena,
- mogućnost odgode plaćanja,
- mogućnost obročne otplate duga,
- naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja
- pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja.

Članak 4.

 Ukoliko obveze nisu izvršene u ugovorenim rokovima, potrebno je poduzeti mjere za naplatu. Prvi korak su usmeni kontakti s dužnikom o čemu je potrebno sastaviti zabilješku (datum, ime osobe, razlog neplaćanja). Ukoliko se dug ne podmiri u roku 15 dana, Upravni odjel za  poljoprivredu, šumarstvo i turizam ima obvezu dužniku uputiti pismenu opomenu na dokaziv način (povratnica i sl.).
 U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaćanje (ugovor, račun i dr.).


Članak 5.

 U skladu s Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpisa potraživanja i obveza Karlovačke županije, dužniku se može, na temelju valjanog razloga, omogućiti odgoda plaćanja duga u trajanju od 1 mjesec.

 Zahtjev za odgodu plaćanja duga dužnik podnosi ovom upravnom odjelu koji sastavlja prijedlog Odluke. Odluku o odgodi plaćanja donosi župan.

 Župan izvještava Županijsku skupštinu o odobrenim odgodama plaćanja polugodišnje i godišnje.

Članak 6.
 
 Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga u vremenu najviše do 10 mjeseci.
 Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i turizam koji zahtjev obrađuje i sastavlja prijedlog za postupanje.

 Uz Zahtjev za obročnu otplatu duga, dužnik treba priložiti detaljno obrazloženje i prijedlog dinamike otplate.

 Župan donosi rješenje o obročnoj otplati. Podnosioc zahtjeva sa Županijom sklapa i sporazum o obročnoj otplati duga.

Članak 7.

 Kada su iscrpljene mjere naplate, pokreće se ovršni postupak radi naplate potraživanja.
 Postupak pokreće Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam nakon čega se sastavlja ovršni prijedlog ili za to angažira ovlaštenu tvrtku.


Članak 8.

 Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu namiritiprimjenommjera iz članka 2. ove Odluke, može se podnijeti zahtjev za djelomični ili potpuni otpis potraživanja.
 

 Djelomični ili potpuni otpis potraživanja obavlja se na temelju sljedećih kriterija i uvjeta:
-  kada  se utvrdi  da su  potraživanja  nenaplativa  temeljem  pravomoćnih  odluka  nadležnog 
   tijela (odluke suda i sl.),
-  kada  se  utvrdi da su  potraživanja  nenaplativa  zbog  nastajanja  zastare  sukladno važećim
   zakonskim propisima,
-  kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu,
-  u slučajevima izvanrednih socijalno - ekonomskih okolnosti,
- u slučajevimasukladno donesenim aktima Županije.
 Zahtjev s obrazloženjem podnosi dužnik ili iznimno Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam. Prijedlog se dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije koji sastavlja konačni prijedlog prema županu, u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja o djelomičnom ili potpunom otpisu, odnosno župan upućuje prijedlog prema Županijskoj skupštini.


Članak 9.

 Ukoliko se utvrdi da bi troškovi naplate bili veći od duga, može se otpisati potraživanje prema dužniku u iznosu do 30,00 kuna, bez podnošenje zahtjeva za otpis.

 Župan na temelju prijedloga i priložene dokumentacije donosi Odluku o djelmičnom ili potpunom otpisu potraživanja i obveza do iznosa od 20.000,00 kuna, o čemu izvještava Županijsku skupštinu polugodišnje i godišnje.

 Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge za otpis iznad 20.000,00 kuna, odluku donosi Županijska skupština na prijedlog župana.

 Upravna tijela dužna su uz zahtjev i obrazloženje za otpis potraživanja priložiti dokumentaciju navedenu u članku 5. Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpis potraživanja i obveza Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije" br. 28/12).


Članak 10.

 Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam dužan je kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere naplate potraživanja iz njegovog djelokruga, te tromjesečno sastavljati izvješća o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja.
 Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja u danima, broj opomena, broj postupaka prisilne naplate, naplata instrumenata osiguranja plaćanja, izvješće o sporazumima o obročnom plaćanju duga ili odgodi plaćanja.
 
 Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam obvezan je o poduzetim mjerama mjesečno izvještavati Upravni odjel za proračun i financije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

 Izvješće se sastavlja do 10. u mjesecu za proteklo tromjesečje i dostavlja se županu i zamjenicima župana.

      Članak 11.

 Ova Odluka će se objaviti na web stranicama Karlovačke županije.

        
         PROČELNIK


           Vilim Magdić, dipl. ing. šum.
 

Dostaviti:
1. Župan
2. Zamjenik župana – g. Banjavčić
3. Upravni odjel za proračun i financije
4. Voditelj za financijsko upravljanje
5. Voditelj Jedinice unutarnje revizije
6. Koordinator za upravljanje rizicima
7. Koordinator za financijsko upravljanje
8. Dokumentacija
9. Arhiva

U okviru početnih aktivnosti na provođenju strategije razvoja ruralnog prostora Karlovačke županije kroz projekt izgradnje bio plinskih postrojenja snage 100 - 150 kw, Karlovačka županija je u petak 20.05. u suradnji s firmom Global biotec iz Zagreba, za sve zainteresirane dužnosnike JLS organizirala jednodnevni obilazak bio plinskog postrojenja «Ökostrom» u Austriji, mjesto Mureck. Ovu firmu osnovalo je sedam ulagača,  a prije četiri godine izgrađeno je ovo postrojenje za proizvodnju bio plina snage 1 Mw,  koristeći četiri ulazne komponente: silaža, kukuruzna sječka, gnojnica i glicerin (nus proizvod u proizvodnji biodizela). Proizvedenom toplinskom energijom opskrbljuju oko 5oo kućanstava, a za svoje postrojenje iskoriste samo oko 10% proizvedene električne energije. Razlozi za ovakav način korištenja obnovljivih izvora energije su višestruki: neškodljivost prema okolišu, poštivanje nitratne direktive, ekonomski razlozi, energetska neovisnost, dobivanje kvalitetnog gnojiva i drugo. Voditelj izaslanstva Karlovačke županije na ovom putu bio je zamjenik župana Ivan Banjavčić.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT