Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva objavila je prijedlog postupanja na gradilištu tijekom krize korona virusa, te iste u nastavku objavljujemo. Nadalje, gradilišne koordinacije kojima je predviđeno okupljanje više od 5 ljudi ne smiju se održavati, a izvođač radova u suradnji s koordinatorom zaštite na radu trebao bi u najkraćem roku izraditi Plan za nagli prestanak rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela (zabrana kretanja svih građana ili opća karantena). Pri tom treba sagledati sve potrebe, te sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi provjeriti sigurnost započetih i nedovršenih radova, posebice provjeriti sve zaštitne ograde, zatvoriti otvore na mjestima gdje postoji opasnost od pada, osigurati pojedine dijelove konstrukcije i kritičnih elemenata na gradilištima i sl. od udara vjetra, atmosferilija i dr, te, ovisno o složenosti gradilišta, organizirati čuvarsku službu.

Prijedlog postupanja na gradilištima tijekom krize Corona virusa

Cilj je Vlade Republike Hrvatske, Komora, gospodarskih subjekata u djelatnosti građevinarstva kao i svih sudionika u gradnji je da se koliko god je moguće zadrži normalna gospodarska aktivnost u našoj državi i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom virusa Covid 19.
Međutim skrećemo pozornost da je pri tome od iznimne važnosti pridržavanje uputa koje daje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Krizni stožer Ministarstva zdravstva kao i druge nadležne institucije kako bi se prije svega zaštitilo zdravlje i sigurnost zaposlenih u djelatnosti graditeljstva.

Komora daje neke preporuke organizacijske naravi koje mogu poslužiti radi lakšeg snalaženja na gradilištima u kriznoj situaciji.

 • Na vidljivim mjestima postaviti obavijesti nadležnih institucija o potrebi pridržavanja mjera zaštite zdravlja radnika i osoblja na gradilištima, u što je uključeno i potreba pranja i dezinficiranja ruku kod svakog ulaska u zatvorene prostore gdje se odvijaju radni procesi, zadržavanja razmaka među osobama od barem 1,0 m kao i druge preporuke stožera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Civilne zaštite i Epidemiološke službe
 • Sve sastanke u zatvorenom (gradilišni kontejneri, uredi i sl) smanjiti na minimum, odn. otkazati ih ili organizirati na otvorenom prostoru, odn., redovitu koordinaciju učesnika provoditi gdje je to moguće, putem računalnih mreža. Smanjiti što je više moguće broj sudionika na svim gradilišnim sastancima, a sastanke skratiti na minimum
 • Radnike na većim gradilištima podijeliti u više zasebnih skupina. Pokušati organizirati njihovo fizičko razdvajanje i koliko god je moguće izbjegavati kontakt među tim skupinama, a posebice:
  • Smještaj radnika organizirati na način da se razdvoje po skupinama, po mogućnosti međusobno bez kontakta (u različitim objektima)
  • Kod transporta do/od gradilišta (koristiti više odvojenih sredstava prijevoza (automobile, kombije, i sl) i ne miješati ih
  • Privremeno organizirana mjesta prehrane na gradilištima (šatori i sl) razdvojiti na zasebne, međusobno neovisne cjeline
  • Ulazak/izlazak s gradilišta odvojiti po skupinama
 • Rad inženjera i gradilišnog osoblja/uprave gradilišta u zatvorenom također organizirati na način da se, po mogućnosti, postigne što veća međusobna izolacija osoba, a po mogućnosti, razdvojiti inženjerske timove u više neovisnih skupina koji će biti fizički razdvojeni po mjestu rada
 • Sve osobe na gradilištima čija nazočnost nije nužna, izmjestiti na druge lokacije (rad od kuće, iz ureda na drugoj lokaciji)
 • Boraviti što je više moguće na otvorenom prostoru
 • Napraviti planove za naglim prestankom rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela za upravljanje krizom oko visusa Covid 19 (opća karantena i zabrana kretanja svih građana).
 • Pri tom treba sagledati potrebe svakog od gradilišta, te sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi provjeriti sigurnost započetih i nedovršenih radova, posebice provjeriti sve zaštitne ograde, zatvoriti otvore na mjestima gdje postoji opasnost od pada, osigurati pojedine dijelove konstrukcije i kritičnih elemenata na gradilištima i sl. od udara vjetra, atmosferilija i dr, te, ovisno o složenosti gradilišta, organizirati čuvarsku službu

Navedene preporuke imaju svrhu smanjiti što je više moguće moguće gospodarske štete u našem sektoru, unaprijediti sigurnost građana, posebice građevinskih radnika kao i svih naših članova na brojnim gradilištima u RH, te odgovorno pristupiti nastaloj krizi.

Sve ostale aktivnosti treba prilagoditi aktualnoj situaciji u RH, o čemu se svakodnevno informiramo putem medija, prvenstveno poštivajući preporuke i naloge Vlade RH, našeg ministarstva, stožera Civilne zaštite i epidemiološke službe

Pozivamo sve Vas na odgovorno ponašanje i prema drugima i prema sebi.

Predsjednica Komore inženjera građevinarstva
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.

 

KLASA: 023-01/20-01/5
URBROJ: 2133/1-01/02-20-4
Karlovac, 18.3.2020.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ 14c/18) te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, Župan Karlovačke županije donosi

O D L U K U

o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

 

 

Članak 1.

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane corona virusom (COVID 19) za Karlovačku županiju, u sjedištu, kao i u svim izdvojenim mjestima rada Karlovačke županije te matičnim uredima, od dana 19. ožujka 2020. godine pa do daljnjega, ograničava se neposredni rad sa strankama Upravnih tijela Karlovačke županije te se osiguravaju uvjeti za reorganizaciju poslovnih procesa s ciljem sprečavanja širenja bolesti.

 

Članak 2.

Komunikacija Upravnih tijela Karlovačke županije sa strankama obavljat će se u pravilu putem elektroničke pošte, telefonskim putem te ukoliko je nužno putem pošte.

Svi kontakti dostupni su na web stranici Karlovačke županije.

 

Članak 3.

U iznimnim slučajevima kad navedene opcije komunikacije iz članka 2. ove Odluke nisu moguće, službenici će neposredno komunicirati sa strankama u uredima Upravnih tijela poštujući najviše sigurnosne i higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Karlovačke županije te nadležnih institucija, uz obveznu prethodnu najavu dolaska.

Upute za rad službenicima i namještenicima nalaze se u prilogu ove Odluke i sastavni su dio iste.

Članak 4.

Karlovačka županija će, osim u slučaju naknadne drukčije odluke nadležnih tijela, osigurati obavljanje sljedećih procesa koji zahtijevaju neposredni kontakt sa strankama:

 1. Ured župana
 • poslovi civilne zaštite
 • poslovi pisarnice
 • pomoćni, administrativni i tehnički poslovi potrebni za obavljanje procesa iz ovog članka;
 1. Upravni odjel za gospodarstvo
 • utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta;
 1. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
 • izdavanje građevinskih dozvola
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • izdavanje uporabnih dozvola (tehnički pregled);
 1. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
 • ukop preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • izdavanje potvrda o obiteljskom statusu
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i potvrda o životu
 • izdavanje povlastica u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama
 • utvrđivanje statusa HRVI
 • minimalna novčana naknada
 • dodjela besplatnih udžbenika
 • izdavanje potvrda o obiteljskom statusu;
 1. Upravni odjel za opću upravu
 • prijava rođenja djece
 • prijava smrti
 • održavanje zakazanih vjenčanja u građanskom obliku isključivo za najuži krug uzvanika (ženik i nevjesta, svjedoci, roditelji).

Članak 5.

Zadužuju se pročelnici upravnih tijela Karlovačke županije za organizaciju poslovnih procesa koji ne zahtijevaju neposredni kontakt sa strankama, na sljedeći način:

 • obavljanje rada od kuće, ukoliko je moguće
 • ukoliko obavljanje rada od kuće nije moguće, nastojati poslove rasporediti zaposlenicima tako da svaki zaposlenik na posao dolazi svakog drugog radnog dana, odnosno po potrebi (formiranje dežurnih/radnih timova).

Pročelnici upravnih tijela dužni su odmah po stupanju na snagu ove Odluke dostaviti popis osoba koji će svoje poslove obavljati od kuće, kao i popis osoba koje će biti raspoređene u dežurne timove za obavljanje nužnih poslova na radnom mjestu.

Članak 6.

U slučaju potrebe, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite ili drugih nadležnih tijela, posebnom odlukom župana može se odrediti privremena obustava rada sa strankama i/ili izolacija svih zaposlenika Karlovačke županije na radnom mjestu ili kod kuće.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke, privremeno prestaju važiti odredbe općih i posebnih akata župana koje organizaciju rada upravnih tijela Karlovačke županije reguliraju na drukčiji način.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije, na službenoj web stranici Karlovačke županije i oglasnim pločama u Sjedištu kao i u svim izdvojenim mjestima rada te matičnim uredima.

 

   ŽUPAN

 

Damir Jelić

Upute službenicima i namještenicima:

 • Smanjenje fizičkih kontakata. Potrebno je smanjiti broj izravnih kontakata među službenicima i namještenicima, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra. Kod zaprimanja stranaka, kao nužne i izvanredne mjere, potrebno je onemogućiti ulazak stranaka u poslovne prostorije te prijam osigurati u predprostoru (prijamna porta i sl.) uz dolazak uredujućeg službenika i primjerene mjere zaštite (zaštitna staklena barijera, dezinfekcija ruku, korištenje zaštitnih rukavica…). Dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz minimalno zadržavanje u predprostoru.
 • Smanjenje radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj ljudi. Preporučuje se održavanje sastanaka video vezom, pojačati telefonsku i email komunikaciju. Ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka, potrebno je osigurati razmak od 1,5 do 2 metra među sudionicima.
 • Sljedivost kontakata. Upozoriti zaposlenike da vode računa o osobama s kojima su bili na udaljenosti manjoj od 2 metra odnosno dulje od 15 minuta u zadnjih 48 sati, odnosno da zapamte o kojim osoba je bilo riječ bude li potrebno te podatke priopćiti epidemiolozima.
 • Samoizolacija bolesnih. U slučajevima pojave simptoma bolesti uzrokovane corona virusom (COVID 19), službenici i namještenici su dužni ostati kod kuće. Ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od corona virusa (vrućica i suhi kašalj) ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava corona virusa unutar posljednjih 14 dana, službenici i namještenici imaju obavezu odmah obavijestiti nadležnu epidemiološku službu koja će im dati daljnje upute.
 • Organizacija poslova. Od službenika i namještenika se očekuje da u roku od dva radna dana od primitka ove obavijesti pripreme predmete i pripadajuću dokumentaciju za koju su zaduženi kako bi bila raspoloživa drugim službenicima i namještenicima u slučaju njihove spriječenosti.
 • Standardi čišćenja osobnog radnog prostora. Treba potaknuti službenike i namještenike da održavaju svoje radne stanice čistima prema protokolu za borbu protiv corona virusa koje propisuje HZJZ. Letci s pravilima/naputcima za postupanje trebaju biti zorno izloženi na vidljivim mjestima kako bi službenici i namještenici mogli doprinijeti higijeni svojih radnih površina.
 • Higijenske mjere. Na vidljivim mjestima potrebno je izvjesiti naputke za pranje ruku, održavanje osobne higijene i provedbu preventivnih mjera prema savjetima HZJZ.

 

prodaja 1 copy copy

LAG Vallis Colapis u suradnji s Karlovačkom županijom želi povezati poljoprivredu s turističkom ponudom te unaprijediti položaj lokalnih OPG-a.

U okviru provođenja Strategije razvoja turizma Karlovačke županije te ideje brendiranja Karlovačke županije kao destinacije s autohtonim poljoprivrednim proizvodima formiran je projekt u okviru kojeg će se postaviti kučice za prodaju poljoprivrednih i turističkih proizvoda na državnoj cesti D1 koja od Karlovca vodi prema Rastokama te Plitvičkim jezerima i Jadranskom moru. Potencijal velikog broja turista koji od kontinentalnog dijela Hrvatske do mora prolazi preko ključnih točaka na području Karlovačke županije može biti adekvatno iskorišten kroz prodaju autohtonih poljoprivrednih proizvoda i na taj način oplemeniti turističku ponudu.

Simbioza poljoprivrede s turizmom nužan je element ruralnog razvoja te vjerujemo da kao kontinentalna županija s najvećim brojem noćenja u Republici Hrvatskoj Karlovačka županija može iskoristiti ukupan turistički promet kako bi ojačala poziciju lokalnih OPG-a i ostalih ključnih dionika za razvoj turizma na svom području. Sustavnim razvojem i nastupom poljoprivrednih proizvođača na tržištu ostvarit će se dodatna promocija naše države, Karlovačke županije i svih OPG-a s njezinog područja te će doći do povećanja ukupne potrošnje turista na dobrobit svih dionika.

U okviru tog projekta LAG Vallis Colapis objavio je javni poziv za iskaz interesa za sve proizvođače lokalnih proizvoda s područja djelokruga rada LAG-a. Više detalja nalazi se na mrežnoj stranici https://leader.vallis-colapis.hr/novosti/116-upitnik-izravna-prodaja-poljoprivrednih-i-ostalih-proizvoda-uz-prometnice

Upitnik se nalazi na poveznici https://leader.vallis-colapis.hr/upitnik a sva pojašnjenja vezana uz projekt moguće je dobiti na sljedeće kontakte:

LAG Vallis Colapis 

Područni ured u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac

tel: 047-842-834

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Krenule prijave za osmo izdanje srednjoškolskog poslovnog natjecanja Ideja godine – Najbolje tri ekipe putuju u Bruxelles

Ideja godine poslovno je natjecanje koje se ove godine održava po osmi put u organizaciji portala srednja.hr. Riječ je o prilično drugačijem srednjoškolskom natjecanju jer ne postoji jasna špranca koja vodi do pobjede, već tražimo znanje, inovativnost i dobru prezentaciju projekta. Ono što želimo vidjeti od natjecatelja je primjenu neke nove tehnologije koja ih može dovesti do poslovnih uspjeha.

Upravo su krenule rane prijave koje će trajati do 12. ožujka. Ako pošaljete svoj poslovni plan do tada možete dobiti recenziju na svoju prijavu i priliku za popravak. Finalne Prijave ćemo primati sve do 26. ožujka. Proglašenje 10 finalista bit će 29. ožujka.

Finale će se održati u Zagrebu u prostorima Effectusa – Studij financije i pravo 2. travnja gdje će 10 najboljih timova pred stručnim žirijem prezentirati svoje ideje. Drugi dan finala, 3. travnja sve finaliste vodimo u obilazak naših partnera Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER i tvrtke IN2.

Natjecatelji se na natjecanje prijavljuju slanjem poslovnog plana na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U poslovnom planu natjecatelji moraju raspisati svoju ideju kroz pet točaka –poslovna ideja, tržište prodaje, marketinške aktivnosti, financijski podaci, društveno odgovorno poslovanje. Opseg ne smije biti manji od četiri stranice, ali po mogućnosti ne duži od 15-ak strana. Ako je duži, nećemo oduzimati bodove. Cijeni se svaki dodatni prikaz rada, kroz video formu, prezentaciju ili neki drugi originalni oblik.

Obrazac i upute za ispunjavanje poslovnog plana možete skinuti na ovom linku.

Prijaviti se mogu učenici samostalno ili u timova do tri člana, a svaki tim može imati jednog profesora mentora. Prijavljeni timovi ne moraju biti polaznici istih škola, niti im profesor mentor mora predavati.

Pobjednici Ideje godine dobivaju priliku za daljnji razvoj svoje ideje uz mentorstvo i putovanje u Bruxelles. Po prvi put ne nagrađujemo samo pobjednika, nego timove koji se plasiraju na prva tri mjesta, i to odlaskom na studijsko putovanje u Bruxelles zahvaljujući našem srebrnom partneru Europska Komisija – predstavništvo u Hrvatskoj.

Večer nakon finala organizirana je večera i druženje svih finalista, mentora, članova žirija i novinara redakcije srednja.hr. Za natjecatelje koji nisu iz Zagreba osigurali smo noćenje s doručkom u HI Croatia hostelu u Zagrebu. Nakon obilaska tvrtki partnera 3. travnja, svi finalisti se vraćaju doma.

Zlatni partner Ideje godine je Effectus – Studij financije i pravo. Srebrni partneri projekta su Hrvatska zajednica županija i Europska komisija – predstavništvo u Hrvatskoj. Pokrovitelji projekta su Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje, HI Croatia hosteliZagrebački inovacijski centar – ZICER, UBERPrint Studio te Zvona Catering.

Često postavljana pitanja i odgovore o projektu pronađite ovdje. Pratite sve novosti na Facebook stranici Ideja godine, na stranici srednja.hr/Ideja-godine ili nas pitajte putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 770 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je u siječnju 2020. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentni broj: KK.01.2.1.02.“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poziv vrijedan 770 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima. Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 14. veljače 2020. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, u 11:00 sati.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:

Prezentacija s radionice je dostupna ovdje.

Pitanja i odgovori su dostupni ovdje.

 

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT