Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI OTVARANJA OBITELJSKOG DOMA

 

 

PRAVNI IZVORI 

 

• Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
• Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14),

• Izmjene i dopune Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15)

 


OSNIVANJE OBITELJSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 ŠTO JE OBITELJSKI DOM ?

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za 5 do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.

 TKO PRUŽA USLUGU U OBITELJSKOM DOMU?

Uslugu u obiteljskom domu pruža jedan punoljetan član obitelji – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima. Članovi obitelji pružatelja usluga mogu sudjelovati u pružanju usluge u obiteljskom domu i bez zasnivanja radnog odnosa, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15). Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

 TKO MOŽE BITI PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA?

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora: biti hrvatski državljanin i imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika, mora imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

 MOGU LI STRANCI PRUŽATI USLUGE U OBITELJSKOM DOMU?
Stranci mogu pružati usluge u obiteljskom domu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj ako, osim uvjeta da imaju sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika, imaju najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti , te ispunjavaju uvjet znanja hrvatskog jezika najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom usluge u obiteljskom domu. Uvjet znanja hrvatskog jezika iz stavka ne odnosi se na fizičke osobe državljane država članica Europske unije i država ugovornica Ugovora o Europskim gospodarskom prostoru koji usluge u obiteljskom domu pružaju izvan mreže socijalnih usluga.

 TKO NE MOŽE PRUŽATI USLUGE U OBITELJSKOM DOMU?
Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17), usluge se ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb. Usluge ne može pružati osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).


 KOJI SU UVJETI ZA POČETAK PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA OBITELJSKOG DOMA?
Za otvaranje obiteljskog doma potrebno je ispuniti uvjete navedene u Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15) koje propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

 GDJE I KAKO PODNJETI ZAHTJEV ZA OTVARANJE OBITELJSKOG DOMA?
Zahtjev se sa potpunom i urednom dokumentacijom podnosi Upravnom odjelu za zdravstvo Karlovačke županije.

 TKO PROVODI POSTUPAK ISPITIVANJA I ZADOVOLJAVANJA MINIMALNIH UVJETA OBITELJSKOG DOMA?
Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom, a sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15) i Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 ), postupak ispitivanja i zadovoljavanja minimalnih uvjeta provodi Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika pružatelja usluga socijalne skrbi Karlovačke županija (Upravni odjel za zdravstvo).

 TKO IZDAJE RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OTVARANJE OBITELJSKOG DOMA?
Rješenja o ispunjenju uvjeta za otvaranja obiteljskog doma izdaje Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije na temelju nalaza Povjerenstva.

 KADA FIZIČKA OSOBA MOŽE POČETI S PRUŽANJEM USLUGA U OBITELJSKOM DOMU?
Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge koje vodi nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade socijalnu politiku. Pružatelj usluga iz dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju). Pružatelji usluga dužni su o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

 ŠTO AKO SE TIJEKOM OBAVLJANJA DJELATNOSTI PROMJENE UVIJETI PROSTORA ILI DIO DJELATNOSTI U OBITELJSKOM DOMU?
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja Upravnom odjelu za zdravstvo Karlovačke županije.


 KOJI SU RAZLOZI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGA U OBITELJSKOM DOMU?
Pružanje socijalne usluge kao profesionalne djelatnosti fizičkoj osobi prestaje: 
1. Izvršnošću rješenja Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije, kojim se utvrđuje prestanak pružanja socijalne usluge kao profesionalne djelatnosti fizičkoj osobi u slučajevima : izjave volje fizičke osobe pružatelja socijalnih usluga da više ne želi pružati socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost, smrti fizičke osobe pružatelja socijalnih usluga, pravomoćne sudske odluke o lišenju poslovne sposobnosti fizičke osobe pružatelja socijalnih usluga, zasnivanja radnog odnosa fizičke osobe pružatelja socijalnih usluga gubitka zdravstvene sposobnosti fizičke osobe pružatelja socijalnih usluga ako ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17), da u odnosu na osobu koja pruža socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost nastupi zapreka iz članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14. 99/15, 52/16, 16/17)
2. Izvršnošću rješenja inspektora socijalne skrbi kojim se fizičkoj osobi čiji rad nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi te joj se zabranjuje rad.

 MOŽE LI FIZIČKA OSOBA PRIVREMENO OBUSTAVITI RAD OBITELJSKOG DOMA?
Fizička osoba koja pruža socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost može privremeno obustaviti rad zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga. O privremenoj obustavi rada dužna je izvijestiti jedinicu područne (regionalne) samouprave te centar za socijalnu skrb na čijem području pruža socijalne usluge.

 KAKO ZBRINUTI KORISNIKE U SLUČAJU PRESTANKA ILI PRIVREMENE OBUSTAVE RADA OBITELJSKOG DOMA?
U slučaju prestanka pružanja usluga u obiteljskom domu kao profesionalne djelatnosti na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 189. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17). U slučaju privremene obustave pružanja usluga u obiteljskom domu predstavnik obiteljskog doma dužan je, u suradnji s korisnikom, članovima obitelji i centrom za socijalnu skrb nadležnim prema prebivalištu korisnika, osigurati privremeni smještaj ili boravak zatečenim korisnicima kod drugog pružatelja socijalnih usluga za odgovarajuću vrstu korisnika.

 

 

NAJVAŽNIJI KORACI U OTVARANJU OBITELJSKOG DOMA
1. Osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika usklađenih s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15).
2. Podnošenje zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom i 70 kuna biljega. (Zahtjev za otvaranje obiteljskog doma sa popisom dokumentacije)
3. Nakon prikupljene cjelokupne dokumentacije Povjerenstvo za utvrđivanje utvrđivanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost provodi očevid te sastavlja zapisnik.
4. Upravni odjel za zdravstvo na temelju zapisnika i utvrđenog činjeničnog stanja donosi rješenje .
5. Nakon izdavanja rješenja predstavnik obiteljskog doma dostavlja nadležnom Ministarstvu izvršno rješenje o ispunjavanu minimalnih uvjeta (licencija) sa zahtjevom za upis u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju djelatnost pružanja socijalnih usluga (evidencije se objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva).
6. Nakon dobivanja uvjerenja Ministarstva predstavnik obiteljskog doma može započeti s radom, te je dužan o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

 

POPIS OBITELJSKIH DOMOVA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Obrasci zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta:

 

1. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

2. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu

3. Upute uz zahtjeve

 

Obrasce zahtjeva možete popuniti i elektroničkim putem poslati na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT