Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti - projekti u zdravstvu

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Covid-19 je poremetio planove i aktivnosti mnogih u našoj državi, no ne i Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, gdje kažu da od početka godine, uključujući i rad tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, zaista ne staju s provođenjem postupaka u okviru svoje nadležnosti.

Od 2017. godine otkad vodi taj Upravni odjel, pročelnica Marina Jarnjević je u suradnji sa svojim kolegama iz Upravnog odjela radila na ubrzanju samih postupaka te što većem broju riješenih predmeta. Tako je ovaj Upravni odjel u ovom trenutku podijeljen na tri zasebna odsjeka- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odsjek za izvlaštenja.

POVEĆANJE BROJA IZDANIH AKATA U SUSTAVU E-DOZVOLE

Zadnjim izmjenama propisa koje se odnose na rad u sustavu e-dozvola, primjetno je povećanje broja provedenih i završenih postupaka. Sukladno podacima iz e-Dozvola, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u periodu od 01.01.2020. do 31.07.2020. godine zaprimio je 1675 predmeta unutar sustava e-Dozvola. Ukupno zaprimljenih predmeta u cijelom Odsjeku je preko 1959 u prethodno navedenom periodu, a riješeno je ukupno 2848 predmeta, uključujući i neke prenesene predmete iz prethodnog razdoblja, od toga je izdano 122 građevinske dozvole, 7 lokacijskih dozvola, 47 uporabnih, 362 posebnih uporabnih dozvola te 429 rješenja o izvedenom stanju.

Samo za usporedbu, u istom periodu 2019. god. ukupno zaprimljenih predmeta u e-Dozvoli bilo je 1283, a riješeno 1058. Vidljivo je povećanje i u zaprimljenim zahtjevima, ali i povećan broj riješenih predmeta. Izmjene u sustavu e-dozvola zaista su pomogle da se brže izdaju akti za gradnju te se mora pohvaliti uglavnom izuzetno dobra koordinacija svih sudionika u gradnji. Naravno da ima svakakvih situacija, ali one se rješavaju uvijek gdje je to moguće na način da se strankama predoče njihove zakonske mogućnosti te zajedničkim naporima dogovore mogućnosti rješavanja.

LEGALIZACIJA

Vraćanjem velikog broja predmeta koji su bili u nadležnosti AZONIZ-a (Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada) , a koja je u međuvremenu prestala s radom, županijski Upravni odjel je dobio nazad dodatna opterećenja. Uz to, događa se vrlo često da se proširuju zahtjevi za legalizaciju s naknadno utvrđenim nezakonito sagrađenim građevinama, da bi uvidom u dokumentaciju bilo utvrđeno da su radovi izvedeni nakon lipnja 2011. godine, a to se ne može ozakoniti. Sve ono što je sagrađeno nakon tog razdoblja, mora ići u redovne postupke ishođenja dozvola. Obzirom na izuzetno veliko opterećenje cijelog Upravnog odjela u odnosu na investicije koje zahtijevaju provođenje kompleksnih postupaka oko izdavanja akata za gradnju, a što je mjerljivo i vidljivo iz e-dozvola , legalizacije u ovom času idu nešto sporijim tempom.

VELIK BROJ ZAHTJEVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

U području zaštite okoliša izdaju se mišljenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koje je provodilo Ministarstvo, mišljenja o potrebnom postupku za zahvate iz nadležnosti Upravnog odjela, provode se koordinacije javne rasprave temeljem zahtjeva za pravnu pomoć Ministarstva, sudjeluje se u postupcima procjene utjecaja na okoliš iz nadležnosti Ministarstva putem svog predstavnika u povjerenstvu te se na zahtjev Ministarstva vrše kontrole ispunjavanja standarda zaštite okoliša RH i EU. Provode se postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdaju se mišljenja u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za strategije, planove i programe na lokalnoj razini. Ovdje je riječ o izuzetno kompleksnim postupcima koji su često i preduvjet da bi se moglo ići u podnošenje zahtjeva za izdavanje određenog akta za gradnju, ukoliko to zahtijevaju posebni propisi.

Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša u području održivog gospodarenja otpadom izdaje i prethodne suglasnosti na plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Prikupljaju su i obrađuju izvješća o izvršenju planova gospodarenja otpadom od svih jedinica lokalne samouprave te se izrađuje objedinjeno izvješća o provedbi PGO RH. Izdaju se također i dozvole za gospodarenje otpadom.

U području zaštite prirode provode se postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdano je preko 30 akata kojima su utvrđeni uvjeti zaštite prirode i potvrde o usklađenosti glavnog projekta s utvrđenim uvjetima zaštite prirode, odnosno izdana očitovanja, mišljenja ili upute. Izdaju se dopuštenja za provedbu zahvata za koje nije potrebno ishoditi akte kojima se dozvoljava gradnja te za obavljanje radnji u zaštićenom području. Provode se samostalni postupci prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova i programa.

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Unutar odjela postoji i Registar onečišćavanja okoliša (ROO) gdje se prijavljuju onečišćivači (organizacijske jedinice) za koje je izrađeno 245 predmeta koji se odnose na promjene statusa, ispravak i prijavu podataka u bazi ROO.

Podaci prijavljeni u ROO javno su dostupni putem Izvješća na web portalima Ministarstva i Agencije za zaštitu okoliša i prirode. U Izvješću su prikazani podaci o nastalom opasnom i neopasnom otpadu, sakupljenom opasnom i neopasnom otpadu, oporabljenom ili zbrinutom otpadu, ispustima onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo.

E-NEKRETNINE

Upravni odjel je nadležan i za e-nekretnine te je po toj osnovi u taj informacijski sustav uvedeno 1153 ugovora od početka godine do danas. Informacijski sustav tržišta nekretnina je između svih aktivnosti koje se poduzimaju unutar tog sustava relevantna baza za evaluaciju unesenih podataka iz pojedinih vrsta ugovora, a sve u svrhu uspostave ravnoteže odnosno ujednačavanja tržišta nekretnina.

IZVLAŠTENJA

Odsjek za izvlaštenja je u postupcima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, nepotpunom izvlaštenju nekretnina, potpunom izvlaštenju nekretnina te stupanjima u posjed nekretnina imao u radu ukupno oko 2000 predmeta od kojeg broja se najveći dio odnosi na potpuna izvlaštenja nekretnina. Kao korisnik izvlaštenja nekretnina u najvećem broju predmeta su Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Vodovod i kanalizacija Vojnić, Grad Ozalj itd. U periodu od početka ove godine riješeno je cca 630 predmeta od kojih se najveći dio odnosi na korisnika izvlaštenja Hrvatske vode, a sve u svrhu „Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe“.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš ima zaista širok djelokrug te obzirom da je neposredno vezan uz zahtjeve stranaka i da kvaliteta rada ovisi upravo o dobroj koordinaciji sa podnositeljima zahtjeva, kao i svim sudionicima u zakonom propisanim postupcima te dostavi zakonom propisane dokumentacije, izuzetno je važno biti dobro informiran, ali i kontaktirati Upravni odjel ukoliko postoje neke nejasnoće i nedoumice. Upravo je komunikacija s našim djelatnicima puno puta pomogla u „raspetljavanju“ pojedinih izazova unutar postupaka-zaključuje pročelnica Marina Jarnjević.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT