Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

KLASA: 021-04/16-01/131
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac,  20. listopada 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 3. studenoga 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
3. Prijedlog Odluke o županijskim porezima
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2016. godini
6. Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2016/2017.
7. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o proširenju djelatnosti Opće bolnice Karlovac za djelatnost korištenja opasnih kemikalija
8. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT