Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/16-01/102
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 5. rujna 2016.

 


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

24. sjednicu Županijske skupštine za petak, 23. rujna 2016. godine,

 

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvješće o radu župana za prvo polugodište 2016. godine  
3.    Izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

       PRILOG 1,    PRILOG 2,    PRILOG 3,    PRILOG 4,

       PRILOG 5,    PRILOG 6,    PRILOG 7,    PRILOG 8 
4.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2015. godinu
6.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
7.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2015. godini
8.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
9.    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora za OŠ Netretić

 

 

DOPUNA MATERIJALA

- Davanje prethodne suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe akata Karlovačke županije

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT