Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Odbor za dodjelu javnih priznanja
 Županije za 2015. godinu

 

KLASA: 021-04/16-01/36
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 29. veljače 2016.


Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2015. godinu


s a z i v a m


2.  sjednicu  Odbora  za  dodjelu  javnih  priznanja  Županije  za  2015.  godinu  za  SRIJEDU,  9. ožujka 2016. godine s početkom rada u 9,00 sati u Dvorani za sastanke Ureda župana, Ulica A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.

    Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Odbora

2.    Razmatranje pristiglih prijedloga/predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu

3.    Dogovor o broju javnih priznanja za pojedince odnosno pravne osobe za 2015. godinu
4.    Tekuća problematika

 

PREDSJEDNIK


Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT