Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 18. prosinca 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    vijećnička pitanja
1.    Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
4.    a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2012. godinu
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
5.    a) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2012. godini
b) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2012. godinu
c) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Karlovačke županije za 2012. godinu
6.    a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2013. godini
b) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2013. godinu
c) Prijedlog Programa javih potreba u športu Karlovačke županije za 2013. godinu
7.    Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
8.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
9.    Izvješće o aktivnostima glede energetske  učinkovitosti u školama u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju od 2007. do 2012. godine
10.    Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
11.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije
12.    Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2012. godinu
13.    Nacrt Programa rada Županijske skupštine Karlovačke županije za I polugodište 2013. godine
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2012. godinu


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT