Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

24. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. rujna 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice
 2. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za I. polugodište 2012. godine
 3. 3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2011. godinu
 4. 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
 5. 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac u periodu I. – VI. 2012. godine
 6. 6. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2011. godini
 7. 7. Izvještaj o radu Savjeta za europske integracije Karlovačke županije od 2003. – 2012. godine
 8. 8. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave karlovačke
 9. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa
 10. 10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora Županijskog savjeta mladih
 11. 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
 12. 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT