Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08) i članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke  županije“ br. 20/09, 38/09), Županijska skupština na 13. sjednici održanoj 15. 12. 2010. godine usvojila je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. – 2012. GODINU

 

TABELARNI PRIKAZ - Proračun 2010.godine - 2. Rebalans

PRIJEDLOG PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

ZA 2011. godinu

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
20. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 16. veljače 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
 
-Izvješće Mandatnog povjerenstva 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
 
Predsjednik 
Željko Bokulić, dipl. ing. 
 
DOPUNA MATERIJALA
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT