Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/113
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 3. rujna 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

 

18. sjednicu Županijske skupštine za petak, 20. rujna 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


- Rasprava - aktualnosti i problematika 5G mreža i telekomunikacijskih baznih stanica
- Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje

    siječanj – lipanj 2019. godine - PRILOZI

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

    Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije lovnog i ribolovnog

    turizma Karlovačke županije do 2020. na razdoblje do 2027. godine
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka Izrade i donošenja VI. izmjena i

    dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva

    za ravnopravnost spolova Karlovačke županije  
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za socijalnu politiku
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao

      jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza za:
      a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac
      b) Osnovnu školu Plaški

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA MATERIJALA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/19-01/95
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 21. lipnja 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

17. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 10. srpnja 2019. godine, s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije

        za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

         Karlovačke županije za 2019. godinu
3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.
    b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za

        kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za

        kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva

        Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
5. Izvješće o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti

    za 2019. godinu
6. Izvješće o radu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

    za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju 4 projekta energetske obnove školskih zgrada:
    a) Energetska obnova Prirodoslovne škole Karlovac
    b) Energetska obnova Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac (Struga)
    c) Energetska obnova OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
    d) Energetska obnova OŠ Plaški
8. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja udruzi „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola

    Tesla“
9. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta srednjih škola kojima je

    Karlovačka županija osnivač
10. Prijedlog Odluke o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za

      potrebe preseljenja Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac
11. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice branitelja

      Domovinskog rata Ogulin za djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno

      zaraznog medicinskog otpada
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i

      dopunama Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za hitnu

      medicinu Karlovačke županije
14. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za

      Karlovačku županiju u  2019. godini
15. Prijedlog Odluke o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke županije
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta

      od prirodnih nepogoda

 

DOPUNA MATERIJALA

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/19-01/71
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 20. svibnja 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

16. sjednicu Županijske skupštine za petak, 7. lipnja 2019. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih

    potencijala Karlovačke županije 2019. – 2024.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije

    Karlovačke županije 2020+
4. Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju
5. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke

    županije Kodos d.o.o. za 2018. godinu  
6. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove

    Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2018. godinu
7. Izvješće o radu i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite,

    održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

    Javne ustanove Natura viva za 2018. godinu
8. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području

    Karlovačke županije za 2018. godinu
9. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u

      edukativni centar i izložbeni prostor s pratećim sadržajima

      – „Nikola Tesla Experience Centre“
11. Prijedlog Odluke o prijedlogu specijalističkog usavršavanja

     zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine)

     na području Karlovačke županije
12. Prijedlog Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u

      okviru domova zdravlja kojima je osnivač Karlovačka županija  
13. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za

      poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost
14. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova

      radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća

      Karlovačke ljekarne Karlovac o obavljanju djelatnosti

      Karlovačke ljekarne Karlovac
16. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda

      za javno zdravstvo Karlovačke županije
17. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin

      za djelatnost dentalne tehnike
18. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta

      zdravstvenih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač:
      a) Opća bolnica Karlovac
      b) Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa
      c) Dom zdravlja Karlovac
      d) Dom zdravlja Ogulin
      e) Dom zdravlja Slunj
      f) Dom zdravlja Duga Resa
      g) Dom zdravlja Ozalj
      h) Dom zdravlja Vojnić
      i) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac
      j) Karlovačka ljekarna Karlovac
     k) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
     l) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za

      sigurnost prometa na cestama Županije
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela

      Županijske skupštine Karlovačke županije:
      a) Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
      b) Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu
      c) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
      d) Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje
      e) Odbora za predstavke i pritužbe
      f) Odbora za zdravstvo
      g) Odbora za turizam
      h) Odbora za zaštitu ljudskih prava
      i) Odbora za izbor i imenovanje
      j) Mandatnog povjerenstva  
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež

      Županijskog suda u Karlovcu
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju dodatnih sudaca porotnika

      Općinskog suda u Karlovcu
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju suca porotnika

      pri Općinskom sudu u Karlovcu    
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Školskog

      odbora Mješovito industrijsko - obrtničke škole Karlovac
25. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske

      infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/19-01/50
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 29. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

15. sjednicu Županijske skupštine za ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi

odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II polugodište 2018. godine
 2. 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
 3.      IZVJEŠTAJ, PRILOZI
 4. 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih
 5.     sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu
 6. 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 7.         za 2019. godinu  ODLUKA
 8.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 9.         Karlovačke županije za 2019. godinu
 10. 6. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke
 11.         županije za 2018. godinu
 12.     b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije
 13.         za 2018. godinu
 14. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju
 15.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
 16. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog
 17.     plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.
 18. 9. Prijedlog Odluke o izdavanju bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja
 19.     naplate poreznog duga Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke
 20.     županije Kodos d.o.o.
 21. 10. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području
 22.       Karlovačke županije u 2018. godini
 23. 11. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu
 24. 12. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne
 25.           Hrvatske za 2018. godinu
 26.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije
 27.           Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
 28. 13. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke
 29.       županije u 2018. godini
 30. 14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i
 31.       studentima za školsku/akademsku godinu 2018./19.
 32. 15. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 33.       roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2019./2020.
 34. 16. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu
 35.       u kući Karlovac
 36. 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te
 37.       načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac
 38.       u 2019. godini
 39. 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
 40.       Prve osnovne škole Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/19-01/26
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 12. veljače 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 27. veljače 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Analizu stanja i strategiju razvoja

    turizma Karlovačke županije do 2025. godine

3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva

    Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica

    trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
5. Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za

    2019. godinu Općini Saborsko
6. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u

    poslovni prostor i rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta

    Karlovačke županije
7. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih

    škola, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
9. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

    Karlovačke županije u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

      funkcija u zdravstvu u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

      nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu

      skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva

      korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu
14. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske

      agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
      a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu
      b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za

          2019. godinu

15. Prijedlog Odluke o usvajanju potpunog teksta Odluke o osnivanju Javne ustanove

      Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Procjene

      ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za

      područje „Slovinja“

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:
    a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
    b) Odbora za Proračun i financije
    c) Odbora za turizam
    d) Odbora za zaštitu ljudskih prava

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA ZA 14. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/200
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 26. studenog 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

- odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2019. godini
7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
11. Prijedlog Odluke o davanju kotlovnice na korištenje i upravljanje Srednjoj školi Duga Resa
12. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskog godini 2017./2018.

13. a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2019. godini
      b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2019. godini
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
16. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
17. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na području Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac“
20. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu
21. Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
22. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Karlovačkoj županiji
24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
25. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
26. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu

 

DOPUNA MATERIJALA

 

NAPOMENA:
Zbog opsežnog dnevnog reda, 13. sjednica Županijske skupštine planira se u trajanju od 2 dana. Nastavak sjednice po usvojenom dnevnom redu je u petak, 14. prosinca 2018. godine u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Nakon završetka radnog dijela sjednice, u 12.00 sati, nazočnim vijećnicima i gostima bit će prezentirano Izvješće o stanju sigurnosti na području Karlovačke županije. Izvješće će biti podneseno od strane Ravnateljstva policije MUP-a RH.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/181
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 10. listopada 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

12. sjednicu Županijske skupštine za petak, 26. listopada 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-   Vijećnička pitanja i prijedlozi

     - pisani odgovori na vijećnička pitanja

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije

        za 2018. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

         Karlovačke županije za 2018. godinu  
3. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim

    domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19.
4. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije

    roditelja/skrbnika učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred

    programa grafički dizajner za školsku godinu 2018./2019.
6. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin
7. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda Regionalne

    energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
8. Dugoročni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Karlovačke

    županije
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i

    nemoćne osobe „Sv. Antun“ od 3.10.2018. godine na povećanje cijena usluga
10. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije  

 

 

 DOPUNA MATERIJALA ZA 12. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/18-01/155
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 6. rujna 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 26. rujna 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


   -   WebGIS sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture.
       (prezentacija Županijske uprave za ceste)
   -   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Županijske skupštine
2.   Izvješće o radu župana od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  
3.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje

      siječanj-lipanj 2018. godine
4.   a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za

          2018. godinu
      b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

           Karlovačke županije za 2018. godinu  
5.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
6.   Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda

      Karlovac d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda

      Karlovac d.d.
7.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste 

      Karlovac d.d.
8.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog

      društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
9.   Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine
10.   Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje

        od 2018. do 2020.g.
11.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

       Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu   
12.   Izvješće o radu Poduzetničke zone ˝Korana˝ d.o.o. za 2017. godinu
13.   Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u

        2017. godini
14.   a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor,

            Duga Resa za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita

            po transakcijskom računu vezano uz provedbu kapitalnog projekta K100015A

            Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor
        b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović, Barilovć

            za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A

            Energetska obnova PŠ Belaj
        c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić,

            Ogulin za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A Energetska

            obnova PŠ Kučinići
15.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za

        osnivanje prava građenja u korist Općine Josipdol
16.   Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne

        škole Josipdol
17.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje

        zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT