Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


28.
sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 28. ožujka 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


Predlažem slijedeći


D n e v n i   r e d:


- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
3. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
    b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
    c) Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2012. godinu
4. Izvještaj o obročnoj otplati duga, djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja Karlovačke županije za 2012. godinu
5. a) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
    b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu – Županijska uprava za ceste Karlovac
7. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2012. godini
8. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
9. Prijedlog Odluke o prijenosu dijela materijalne imovine Karlovačke županije na trgovačko društvo Poduzetnička zona Korana d.o.o. Karlovac
10. Davanje suglasnosti na
     a) Izvješće o provedbi programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Karlovačke županije za razdoblje 2012. – 2014. za 2012. godinu
     b) Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za 2013. godinu
11. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
12. a) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     c) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini
14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2012./2013. godinu
15. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josipdol
16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora Glazbene škole Karlovac o iznosu participacije roditelja učenika za školsku godinu 2013./2014.
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunu Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na Plan raspodjele decentraliziranih sredstava zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije sa utvrđenim prioritetima za 2013. godinu
19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2013. godini
20. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji i financiranja pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
21. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun" Karlovac u 2013.
22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
23. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2012. godini
25. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije u 2012. godini
26. a) Godišnje izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2012. godinu
     b) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu
27. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Radnoj zajednici kantona, pokrajina, županija, regija i republika istočnoalpskog područja (Radna zajednica ALPE-JADRAN)
28. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2012. godinu
29. Prijedlog imenovanja članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Karlovačka županija


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

U Maloj vijećnici Grada Karlovca, u organizaciji Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije u utorak, 26. veljače 2013. godine, održan je Okrugli stol na temu „Provedba i problematika o provođenju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“.

Uz predstavnike Karlovačke županije, grada Karlovca, predstavnika drugih gradova i općina s područja Karlovačke županije, Policijske uprave karlovačke, Županijskog državnog odvjetništva, sudstva, Centara za socijalnu skrb, predstavnika općih bolnica, provoditelja psihosocijalnog tretmana, Okruglom stolu je nazočila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Okrugli stol otvorila je predsjednica Povjerenstva, gospođa Nada Murganić, a kratku prezentaciju je održala gospođa Marica Dančulović, članica Povjerenstva.

U raspravi su aktivno sudjelovali svi sudionici, iznoseći svoja iskustva vezano uz problematiku provođenja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Okrugli stol

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

27. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. siječnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije Opće bolnice Karlovac
3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
4. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac o davanju u zakup poslovnog prostora Poliklinici „SUVAG"
5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije
6. a) Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2012. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   b) Davanje suglasnosti na Program rada za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   c) Davanje suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
8. a) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2012. godinu
   b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2013. godinu
9. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine
11. Prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
12. Zaključak o davanju mišljenja na Deklaraciju o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i ljudi starije životne dobi

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 18. prosinca 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    vijećnička pitanja
1.    Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
4.    a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2012. godinu
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
5.    a) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2012. godini
b) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2012. godinu
c) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Karlovačke županije za 2012. godinu
6.    a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2013. godini
b) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2013. godinu
c) Prijedlog Programa javih potreba u športu Karlovačke županije za 2013. godinu
7.    Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
8.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
9.    Izvješće o aktivnostima glede energetske  učinkovitosti u školama u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju od 2007. do 2012. godine
10.    Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
11.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije
12.    Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2012. godinu
13.    Nacrt Programa rada Županijske skupštine Karlovačke županije za I polugodište 2013. godine
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2012. godinu


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 30. listopada 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu

3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Karlovac, DZ Duga Resa, DZ Ogulin, DZ Vojnić, DZ Slunj, DZ Ozalj, OB Ogulin te OB Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač

5. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2012. do 2015. godine na području Karlovačke županije

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog savjeta mladih

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

24. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. rujna 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice
 2. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za I. polugodište 2012. godine
 3. 3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2011. godinu
 4. 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
 5. 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac u periodu I. – VI. 2012. godine
 6. 6. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2011. godini
 7. 7. Izvještaj o radu Savjeta za europske integracije Karlovačke županije od 2003. – 2012. godine
 8. 8. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave karlovačke
 9. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa
 10. 10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora Županijskog savjeta mladih
 11. 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
 12. 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

23. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 10. srpnja 2012. godine, sa početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o provedbi županijske Razvojne strategije za 2011. godinu

3. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana“ d.o.o. za 2011. godinu

4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. za 2011. godinu

5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2011. godinu

6. Izvješće o radu Turističke zajednice Karlovačke županije za 2011. godinu

7. I. izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu - Županijska uprava za ceste Karlovac

8. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2011. godini

9. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2011. godini te aktivnostima za 2012. godinu

10. Pravilnik o cesti sira Karlovačke županije

11. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2012. godini

14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju u Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT