Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

8. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 4. lipnja 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa izvanredne sjednice Županijske skupštine
3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
4. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice za obračun plaća župana i zamjenika župana
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu
7. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Karlovačku županiju
8. Davanje suglasnosti za kreditno zaduživanje Osnovne škole Katarina Zrinski Krnjak u Raiffeisen bank Austria d.d.
9. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o visini participacije roditelja učenika koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac za školsku godinu 2014./2015.
10. Plan zaštite od požara na području Karlovačke županije
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Ogulin
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
13. Objedinjeno izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
14. Imenovanje ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
15. Sporazum o suradnji Regije Zapadna Pomeranija (Poljska) i Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

izvanrednu sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 16. travnja 2014. godine, s početkom rada u 8.30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i    r e d:

 

1. Rasprava o Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.

 


PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

7. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 27. ožujka 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
2. a) Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

Prilog 1

Prilog 2

    b) Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2013. godinu
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
4. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
5. a) Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Karlovačke županije za 2013. godinu
    b) Program rada Županijskog savjeta mladih Karlovačke županije za 2014. godinu
6. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije za 2013. godinu
7. a) Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
    b) Davanje suglasnosti na Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
8. Davanje suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju dvorca Bračak
9. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2013. godini
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2013. godinu, Odbor za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu na 2. sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Produžuje se rok za dostavu prijedloga za predlaganje kandidata za dodjelu javnog priznanja Županije za životno djelo odnosno kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2013. godinu do 7. ožujka 2014. godine, koji javni poziv je bio objavljen na web stranicama Karlovačke županije te u Karlovačkom tjedniku i Večernjem listu dana 23. siječnja 2014. godine.

2. Pozivaju se predlagatelji da svoje prijedloge dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu, Ulica A. Vraniczanya br. 2, Karlovac do navedenog datuma.


 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu objavljuje:

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnog priznanja za životno djelo

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 27. veljače 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II. polugodište 2013. godine
3. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije
4. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Srednjoeuropskom transportnom koridoru Europske skupine za teritorijalnu suradnju (EGTC-ESTS)
5. a) Davanje suglasnosti na Izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za razdoblje 2012. – 2014. za 2013. godinu,
    b) Davanje suglasnosti na Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2014. godini
7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2014. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2014. godini
9. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Duga Resa
10. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ogulin
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ozalj
12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Slunj
13. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Vojnić
14. Prijedlog Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2014. godini
15. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2013. godini
16. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2014. godini
      b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2014. godini
      c) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije u 2014. godini
      d) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2014. godini
      e) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2014. godini
17. Prijedlog izmjena i dopuna statuta osnovnih i srednjih škola na području Karlovačke županije
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije
20. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine
21. Prijedlog Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vojnić
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
        - Odbora za proračun i financije
        - Odbora za zdravstvo
        - Odbora za Statut i Poslovnik

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. prosinca 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

   b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu

4. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Karlovačke županije

5. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema tvrtki Plinara Karlovac d.o.o. u likvidaciji

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

7. Donošenje III ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije – MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr

8. Prijedlog Odluke o izradi IV ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

9. Prijedlog Odluke o izradi V ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

10. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2013. godini

13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2014. godini

14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Karlovačke županije u 2013. godini

15. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2014. godinu

16. Donošenje Rješenja o proglašenju šuma gospodarske jedinice Kozjača zaštitnom šumom

17. Program za cjeloživotno učenje – Izvještaj o Comenius Regio projektima Karlovačke županije

18. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2012./13.

19. Zaključak o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini

20. a) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2014. godini

     b) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2014. godinu

     c) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2014. godinu

21. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Karlovac

 

22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke Županije o promjeni/proširenju djelatnosti

23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2014. godini

24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2013. godinu

25. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2014. godinu

26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije

27. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.

28. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.o.o.

29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

3. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. rujna 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

Dnevni red:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za I. polugodište 2013. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. god.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
b) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Karlovac radi izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Karlovac

8. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
9. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana" d.o.o. za 2012. godinu
10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za 2012. godinu
11. Izvješće o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva" za 2012. godinu
12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2012. godini
13. Izvješće o radu i aktivnostima te financijsko izvješće Turističke zajednice Karlovačke županije u 2012. godini
14. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2012. godini
15. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2012. godini i aktivnostima u 2013. godini
16. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
17. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutarnu Odluku o dopuni Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac i Statut ustanove (pročišćeni tekst)
18. Davanje suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac na povećanje cijene usluga
19. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2013. godine
21. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Karlovačke županije
22. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
23. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije
24. Program rada Županijske skupštine za II. polugodište 2013. godine
25. Razrješenja i imenovanja članova radnih tijela Županijske skupštine


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.
 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

2. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
3. Imenovanje predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županije
4. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac


PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT