Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu

 

1. Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2015. godini.

 

2. Kriteriji za dodjelu su:

 

a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2015. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije i Republike Hrvatske odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

b)kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2015. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

 

3. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2015. godinu mogu podnijeti:
- župan
- vijećnici Županijske skupštine
- upravna tijela Županije
- gradonačelnici i načelnici
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

 

a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u 2015. godini

 

b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2015. godini.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju:


           Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu,
           Ulica A. Vraniczanya br. 2
           Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. veljače 2016. godine.

 

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu Županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

DSC 0493

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


19. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 16. prosinca 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1.    Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu
5.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2015. godini
7.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u prvom tromjesečju 2016. godine
8.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u prvom tromjesečju 2016. godine
9.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom tromjesečju 2016. godine
10.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2016. godini  
11.    Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije za 2016. i 2017. godinu
13.    Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2015. godinu
14.    Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
15.    Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2014./15.
17.    a) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
         b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
18.    Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu
19.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu
21.    Program rada Županijske skupštine za 2016. godinu
22.    Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
s a z i v a m
 
 
18. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 20. listopada 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem slijedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
- Izvješće Mandatnog povjerenstva 
- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Županijske skupštine
    Posavini 
11. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine 
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
Željko Bokulić, ing.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 14. srpnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-      Izvješće Mandatnog povjerenstva

-      vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2014. godinu
 3. 3. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za 2014. godinu
 4. 4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2014. godinu
 5. 5. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2014. godinu
 6. 6. Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije
 7. 7. a) Prijedlog Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu
 8. 8. a) Prijedlog Socijalnog plana Karlovačke županije za razdoblje od 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu

9. Izvješće o stanju i potporama u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2014. godini

10. Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2014. godini te aktivnosti u 2015. godini

11. Izvještaj o Europe direct Karlovac - Info centru Karlovačke županije (EDIC KARLOVAC)

12. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2015. godinu

13. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije

14. Davanje prethodnog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

  1. 15. Davanje prethodne suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola: OŠ Generalski Stol, OŠ Slava Raškaj Ozalj, OŠ Antuna Klasinca Lasinja, OŠ Žakanje
  2. 16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Slava Raškaj Ozalj o darovanju školske zgrade i pripadajućeg zemljišta PŠ Lović Prekriški  

17. a) Davanje suglasnosti na Odluku o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Srednju školu Duga Resa u umjetničkom programu - grafički dizajner za školsku godinu 2015./2016.

b) Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac za školsku godinu 2015./2016.

18. Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem Značajni krajobraz Baraćeve špilje

19. Imenovanje zamjenika predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije Karlovačke županije

20. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


15. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak,

28. svibnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 

-    vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 31. ožujka 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2014. godini
3. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o.
5. a) Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2014. godinu
b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2014. godinu
6. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
7. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
c) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije
d) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije
e) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
8. Prijedlog Odluke o iznosu posebnih troškova postupka izlaženja na teren u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i građenja
9. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
10. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Opće bolnice Ogulin
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Ogulin
12. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2014. godini
13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2014. godini
14. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2014. godini
15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2014. godinu

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14), Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Glasnik Karlovačke županije broj 16/07 i 42/14) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/13) Županijska skupština Karlovačke županije Županijska skupština Karlovačke županije na 13. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2015. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

I


Na temelju Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Karlovačke županije o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih od 11. veljače 2015. godine, KLASA: 021-04/15-01/22, URBROJ: 2133/1-08/01-15-02 te na temelju tajnog glasovanja za izbor članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih održanog na 13. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj 3. ožujka 2015. godine u Županijski savjet mladih Karlovačke županije imenuju se slijedeći članovi (zamjenici):
1. MARKO JARNEVIĆ (MATIJA MATEŠKOVIĆ)
2. MARKO MIKŠIĆ (FILIP BOŽIČEVIĆ)
3. MATIJA PIEVAC (ANAMARIJA ČERNJEVIĆ)
4. LEA SABLIĆ (LANA SABLIĆ)
5. MATEJA LENARD (PETRA MOHORIČ)
6. ADRIJANA DIMIĆ (ELENA CVITKOVIĆ)
7. VALENTINA MIHALJEVIĆ DUJMIĆ (MARKO POLJAK)
8. JOSIP ČAVLOVIĆ (MATIJA FURAČ)
9. FRAN PERKOVIĆ (TAMARA BONETIĆ)
10. NIKOLINA VRBANČIĆ (MATIJA TRŽOK)
11. ANAMARIJA DOBRANIĆ (MATIJA VUKOVIĆ)

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT