Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

KLASA: 021-04/16-01/131
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac,  20. listopada 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 3. studenoga 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
3. Prijedlog Odluke o županijskim porezima
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2016. godini
6. Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2016/2017.
7. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o proširenju djelatnosti Opće bolnice Karlovac za djelatnost korištenja opasnih kemikalija
8. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

KLASA: 021-04/16-01/102
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 5. rujna 2016.

 


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

24. sjednicu Županijske skupštine za petak, 23. rujna 2016. godine,

 

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvješće o radu župana za prvo polugodište 2016. godine  
3.    Izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

       PRILOG 1,    PRILOG 2,    PRILOG 3,    PRILOG 4,

       PRILOG 5,    PRILOG 6,    PRILOG 7,    PRILOG 8 
4.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2015. godinu
6.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
7.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2015. godini
8.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
9.    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora za OŠ Netretić

 

 

DOPUNA MATERIJALA

- Davanje prethodne suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe akata Karlovačke županije

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

23. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 14. srpnja 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.   

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2.    Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
3.    Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
4.    a) Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
       b) Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
5.    Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
6.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2015. godini
7.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2015. godini te aktivnosti u 2016. godini
8.    Prijedlog Odluke o proglašenju ceste sira Karlovačke županije
9.    Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2015. godinu
10.  a) I. Izmjene i dopune Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       b) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       c) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
11.   Davanje mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj
12.   Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2016. godini
13.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Adriadiesel d.d. Karlovac
14.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Pamučna industrija Duga Resa u stečaju, Duga Resa
15.   Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji u razdoblju od 2014. do 2015. godine s osvrtom na Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
16.   Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac

17.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
18.   Izmjena Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
s a z i v a m
22. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 2. lipnja 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    


Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine
2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu  
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. za 2015. godinu
5. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije  - KARLA d.o.o. za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2015. godinu
7. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2015. godinu  
8. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2015. godinu
9. Izvještaj o radu Europe Direct centra Karlovac za 2015./2016. godinu
10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2016. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2016. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe  Sv. Antun Karlovac u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2016. godinu
14. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj o pokretanju postupka za proširenje djelatnosti Doma zdravlja Ozalj
15. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Glazbene škole o promjeni naziva škole
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta sljedećih škola:
      -    OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
      -    OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika koji pohađaju Glazbenu školu, Karlovac za školsku godinu 2016./2017. godinu
19. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Karlovačke županije

 

Predsjednik

Županijske skupštine

Željko Bokulić, ing.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA ZA 22. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata  za obračun plaća župana i zamjenika župana

 

 

 
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
21. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. ožujka 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
Željko Bokulić, ing.
 
 
 
_____________________________________________________
 
 
 
 
 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Odbor za dodjelu javnih priznanja
 Županije za 2015. godinu

 

KLASA: 021-04/16-01/36
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 29. veljače 2016.


Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2015. godinu


s a z i v a m


2.  sjednicu  Odbora  za  dodjelu  javnih  priznanja  Županije  za  2015.  godinu  za  SRIJEDU,  9. ožujka 2016. godine s početkom rada u 9,00 sati u Dvorani za sastanke Ureda župana, Ulica A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.

    Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Odbora

2.    Razmatranje pristiglih prijedloga/predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu

3.    Dogovor o broju javnih priznanja za pojedince odnosno pravne osobe za 2015. godinu
4.    Tekuća problematika

 

PREDSJEDNIK


Željko Bokulić, ing.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
20. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 16. veljače 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
 
-Izvješće Mandatnog povjerenstva 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
 
Predsjednik 
Željko Bokulić, dipl. ing. 
 
DOPUNA MATERIJALA
 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu objavljuje


J A V N I     P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo


1. Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

 

2. Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.


3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
- župan
- vijećnici Županijske skupštine
- upravna tijela Županije
- gradonačelnici i načelnici
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.


4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju:

 

             Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu,
             Ulica A. Vraniczanya br. 2
             Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. veljače 2016. godine.


6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu Županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr.)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT