Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/17-01/141
URBROJ: 2133/1-01/03-01-17-01
Karlovac,  1. rujna 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

4. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 19. rujna 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

       prilozi-sažetak, prilog - RAZDJEL I, RAZDJEL II, RAZDJEL III, RAZDJEL IV, RAZDJEL V, RAZDJEL VI,

       RAZDJEL VII, RAZDJEL VIII, RAZDJEL IX, IZVJEŠTAJ-sažetak, IZVJEŠTAJ

3.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
6.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
7.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
9.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini
10.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2016. godini
11.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
13.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Područne škole Zagorje
14.    Prijedlog Odluke o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija
15.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
16.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu

 

        - odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u Policijskoj upravi karlovačkoj

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

 

s a z i v a m

 

3. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 19. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu
6. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u 2016. godini
7. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2016. godinu
8. Godišnji Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu
9. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Natura Viva za 2016. godinu
10. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

   a)Financijsko izvješće za 2016. godinu

   b)Izvješće o radu za 2016.godinu

   c) Program rada za 2017. godinu

   d) Dopuna Programa rada za 2017. godinu
11. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2016. godini
12. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
14. Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Karlovačke županije za razdoblje od 2017.-2021. godine
15. Prijedlog Odluke o provođenju projekta KaŽu zdravlje KK.1.1.02.0006 odobrenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije
16. Suglasnost Karlovačke županije na prijedlog programa Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova
17. Suglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji pohađaju Medicinsku školu u školskoj godini 2017./2018., za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. razred programa grafički dizajner za šk.. god. 2017./2018. u Srednjoj školi Duga Resa
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova
    - Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
    - Odbora za turizam
    - Odbora za umirovljenike
22. Program rada Županijske skupštine za drugo polugodište 2017. godine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/103

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01

Karlovac, 27. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

           s a z i v a m

  1. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
  2. 2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
  3. 3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac
  4. 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine
  5. 5. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana
  6. 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije
  7. 7. Imenovanje članova školskih odbora – u ime osnivača, za osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Karlovačka županija

 

Predsjednik

Županijske skupštine

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

_______________________________________________________

DOPUNA MATERIJALA ZA 2. SJEDNICU

 

 DSC 0030

Konstituirajuća sjednica Skupštine Karlovačke županije održana je danas (utorak, 13. lipnja) u velikoj Gradskoj vijećnici Grada Karlovca. Pod predsjedanjem predstojnice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić usvojen je dnevni red, a potom su novoizabrani vijećnici dali svečanu prisegu. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, vijećnici su izabrali predsjednika i potpredsjednike Skupštine. Za predsjednika Skupštine Karlovačke županije u ovom mandatu izabran je Ivan Vučić (HDZ), a za njegove zamjenike Jadranka Golubić (HDZ) i Ivan Vuković (SDP).

KLASA: 021-04/17-01/19
URBROJ: 2133/1-08/01-17-01
Karlovac,  16. veljače 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

27. sjednicu Županijske skupštine za petak, 17. ožujka 2017. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za II polugodište 2016. godine
3. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2016. godini
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2016. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu - obrazloženje

        - Odluka

          PriloziRAZDJEL IRAZDJEL IIRAZDJEL IIIRAZDJEL IV;

                       RAZDJEL VRAZDJEL VIRAZDJEL VIIRAZDJEL VIIIRAZDJEL IX.
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima
9. a) Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

    - Dokument: Ciljane IV. izmjene i dopune PPKŽ

    b) Donošenje Programa praćenja stanja okoliša i načina provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi plana Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
10. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Karlovačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2021. godine
11. Prijedlog Odluke o donošenju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije
    - Dokument: Studija prometnog razvoja KŽ ZIP

     - Dokument: Strateška Studija o utjecaju Studije prometnog razvoja KŽ na okoliš 

12. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Karlovačke županije
13. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije pomoćne građevine u plinsku kotlovnicu, rekonstrukcije razvoda grijanja i ugradnja termostatskih ventila sa uređenjem dvorišnog prostora
14. a) Prijedlog Izvješća o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2016. godinu
      b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu
15. a) Prijedlog Izvješća o provedbi Akcijskog plana razvoj palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2016. godinu
      b) Prijedlog Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu
16. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije za 2016. godinu
17. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2016. godini
18. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2017. godini
19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac u 2017. godini
20. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2017. godini
21. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
22. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2016. godini
23. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2017. – 2019. godine
24. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
25. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
      b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
26. Prijedlog Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
27. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2017. godini, kojima je Karlovačka županija osnivač
28. Davanje suglasnosti na prijedlog odluke o visini participacije roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2017./2018.
29. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Glazbene škole

30. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vojnić
31. Prijedlog imenovanja članova školskih odbora:
          - Tehnička škola Karlovac
          - Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
          - Učenički dom Ogulin
32. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu
33. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

______________________________________________________________________

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Prijedlog Odluke donošenju Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

(Točka 9.a dnevnog reda)

- Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu

 

1. Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2016. godini.

 

2. Kriteriji za dodjelu su:
    a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
        - da se radi o pojedincima koji su u 2016. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije i Republike Hrvatske odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske
        - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

    b)kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
        - da su u 2016. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

 

3. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2016. godinu mogu podnijeti:
    - župan
    - vijećnici Županijske skupštine
    - upravna tijela Županije
    - gradonačelnici i načelnici
    - pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

    a) za pojedince
        - životopis
        - tijek rada i ostvarenih rezultata u 2016. godini

    b) za pravne osobe
        - osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
        - ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2016. godini.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2016. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 20. veljače 2017. godine.

 

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu, pravnim i općim poslovima Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo

 

1. Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

 

2. Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:
    - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

 

3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
    - župan
    - vijećnici Županijske skupštine
    - upravna tijela Županije
    - gradonačelnici i načelnici
    - pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
    - životopis
    - tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2016. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 20. veljače 2017. godine.

 

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu, pravnim i općim poslovima Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

 

KLASA: 021-04/16-01/147

URBROJ: 2133/1-08/01-16-01

Karlovac, 21. studenog 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 20. prosinca 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

        - Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

- Prilog 4

- Prilog 5

- Prilog 6

- Prilog 7

- Prilog 8

- Prilog 9

   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog Odluke o korisnicima, namjeni i načinu korištenja sredstava lovozakupnine za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2017. godinu
14. Prijedlog Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu
15. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2015./2016.
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Barilović
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac
18. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj za promjenom naziva Područne škole Vrhovac
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije

20. Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:

a) Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu
b) Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu
c) Program rada za 2017. godinu
d) Odluka o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

21. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2017. godini
22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine
23. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2016. godinu
25. Program rada Županijske skupštine za prvo polugodište 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA:

 

- Završno izvješće projekta "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (podmjera 5.2.)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT