Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

KLASA: 021-04/18-01/123

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 21. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 6. srpnja 2018. godine, s početkom rada u
 2. 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

- Izvješće PU karlovačke o stanju javne sigurnosti na području Karlovačke županije

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 3.     skupštine Karlovačke županije
 4. 3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 5.         za 2018. godinu
 6.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 7.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 8. 4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.
 9.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 10.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 11.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 12.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 13.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 14.         Ceste Karlovac d.d.
 15. 5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.
 16.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 17.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 18.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 19.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 20.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 21.         Vodoprivreda Karlovac d.d.
 22. 6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija
 23.         Karlovac d.o.o.
 24.     b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje
 25.         ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio
 26.         Karlovac d.o.o.
 27.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 28.         kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 29.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela
 30.          trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 31. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog
 32.     prostora u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II
 33. 8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove
 34.     Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 35. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne
 36.     ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 37. 10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini
 38. 11. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 
 39.       za 2017. godinu.
 40. 12. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
 41.       - prilozi
 42. 13. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017.
 43.       godini
 44. 14. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2017. godini te
 45.       aktivnosti u 2018. godini
 46. 15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje
 47.      škole na području Karlovačke županije
 48. 16. Prijedlog Odluke o istupanju Karlovačke županije iz članstva u Hrvatskoj mreži
 49.       zdravih gradova/županija
 50. 17. Prijedlog Odluke za smanjenje broja timova u Mreži javne zdravstvene službe za
 51.       djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) i povećanje broja timova
 52.       sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županije
 53. 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 54.       roditelja/skrbnika učenika Medicinske škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.
 55. 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Eugena
 56.       Kvaternika Rakovica o darovanju nekretnine Općini Rakovica

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/18-01/98
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 30. travnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

9. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 17. svibnja 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Županijske skupštine
2.   Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i

      posebnih (etažnih) dijelova nekretnine
3.   Prijedlog Odluke o proglašenju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja

      Karlovačke županije
4.   Davanje suglasnosti na Statut Javne ustanove Regionalne razvojne

      agencije Karlovačke županije
5.   Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,

      promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2017.

      godinu  
6.   Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za

      prostorno uređenje Karlovačke županije za 2017. godinu
7.   Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini
8.  Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Razvojnog Fonda

     Karlovačke županije
9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana

     Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije

      Bernardina Frankopana
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i

      Poslovnik
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i

      šumarstvo.

 

 

DOPUNA TOČKE DNEVNOG REDA:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/60

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 13. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 13. travnja 2018. godine,
 2. s početkom rada u 9.00 sati
 3. u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu župana u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. 3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 4.     skupštine Karlovačke županije
 5. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
 6.     (PRILOZI)
 7. 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu
 8. 6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 9.         za 2018. godinu
 10.         - obrazloženje
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 12.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 13. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
 14.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
 15. 8. a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na
 16.         nekretnini k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II
 17.     b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih)
 18.         dijelova nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi
 19.         Karlovac i Veleučilištu u Karlovcu
 20. 9. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke
 21.     županije u 2017. godini
 22. 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za
 23.       upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 24. 11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
 25.       Statuta Opće bolnice Karlovac
 26. 12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo
 27.       liječenje Duga Resa
 28. 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
 29.       Vojnić za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine
 30.       Vojnić
 31. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javih priznanja Županije za 2017. godinu
 32.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2017. godinu
 33. 15. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu
 34.       b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2018. godinu
 35. 16. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj
 36.           županiji za 2017. godinu
 37.      b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu
 38. 17. a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 39.           Sjeverozapadne Hrvatske
 40.       b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 41.           Sjeverozapadne Hrvatske
 42. 18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa
 43.           važećih kandidatura (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

      b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije

      c) Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Karlovačke županije

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti

      nad nekretninom

20. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja

      učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.

21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog

      doma Karlovac

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i

      stradalnike Domovinskog rata Karlovačke županije

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora

      Učeničkog doma Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
     – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
       PROSTORNI PLAN KAZUP
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera

       zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke

       županije
7.    Obrazloženje: Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine

       Izvješće

       prilozi, dodatak
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja

       Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske

       agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu

           o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i

         kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta

         na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih

         lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za

         školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.    Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o

         darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u

         osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija

         u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka

         županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na

         nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima

         u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke

         domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

         funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

         nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za

         socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva

         korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

         Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije

         u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za

             članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika

         Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju

         Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol,

         OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu

 

1.    Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2017. godini.

 

2.    Kriteriji za dodjelu su:
a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.

 

3.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2017. godinu mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)  za pojedince
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b)  za pravne osobe
-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju


Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

 

6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje


J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo


1.    Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.
 

2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:
- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.


3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.


4.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.


6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/178
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac,  9. studenog 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 30. studenog 2017. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 

1. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima

    na području Karlovačke županije u školskoj godini 2017./18.
2. Izvješće o održanim natjecanjima učenika osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih

    domova u školskoj godini 2016/17.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju

    nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac - kč.br. 1265, zk. ul. 1360,

    k.o. KARLOVAC II, površine 2562 m²
4. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana  
5. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
6. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja

    Karlovačke županije 2011. - 2013. do usvajanja novog srednjoročno

    strateškog dokumenta (Plan razvoja županije)
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o

    izmjeni i dopuni Statuta Opće bolnice Karlovac
8. Davanje suglasnosti na Nacrt Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

    koje je donijelo Ministarstvo zdravstva te davanje prijedloga za povećanje sastava

    tima javnog zdravstva u Mreži timova u djelatnosti javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj

    i prijedloga za smanjenje broja ordinacija za jednu ordinaciju na području

    Grada Karlovca u Mreži ordinacija dentalne medicine
9. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za

    2017. godinu
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

      Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

     Karlovačke županije  
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

     Osnovne škole Slunj
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
14. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2018. godinu

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/177
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac, 9. studenog 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 29. studenog 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati
u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1.  Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za

        2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu  

- obrazloženje
     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

         Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
3.  a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za

         2019. i 2020. godinu

- obrazloženje
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
4.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune

     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana

     Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
6.  Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava

     civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima

     za trogodišnje razdoblje  
7.  Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području

     Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine
8.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana

     unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9.  Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području

     Karlovačke županije za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i

     predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije

     namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

     Županijske skupštine Karlovačke županije u 2018. godini  
12.a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

         Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu

         Ceste Karlovac d.d.
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

         Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva

         Vodoprivreda Karlovac d.d.
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

        Povjerenstva za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu

        Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
13.a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad

         minimalnog zakonskog standarda u 2018. godini
     b) Program javnih potrebe u kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2018. godini
14.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove

     Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KARLA
15.Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
16.Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja

 

- odgovor na vijećničko pitanje


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT