Ispis

 

KLASA: 021-04/20-01/54
URBROJ: 2133/1-01/06-20-01
Karlovac,  16. rujna 2020.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
s a z i v a m
26. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 24. rujna 2020. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“,
na adresi Matka Laginje 1, Karlovac
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
- Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 
1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
         za 2020. godinu 
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
         Karlovačke županije za 2020. godinu 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za
    obračun plaća župana i zamjenika župana 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
    namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
    županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske
    skupštine Karlovačke županije u 2020. godini 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
    predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini
7. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Šumarske i
    drvodjeljske škole Karlovac 
 
 
- DOPUNA MATERIJALA
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
 Ivan Vučić, dipl. ing.