Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Opći uvjeti članstva i sudjelovanja

u Programu promocije turizma Karlovačke županije „In medias res

Uvod

Članak 1.

1. Ovim Općim uvjetima sudjelovanja u Programu promocije turizma Karlovačke županije „In medias res (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2 (u daljnjem tekstu: Karlovačka županija) omogućava sudjelovanje korisnika u Programu promocije turizma Karlovačke županije „In medias res (dalje u tekstu: Program) te uvjeti pod kojima Karlovačka Županija dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u Programu.

2. Na odnos između Karlovačke županije i korisnika aplikacije Programa (u daljnjem tekstu: Korisnik) primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose Karlovačke županije i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

3. Karlovačka županija pridržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Program.

Korisnik aplikacije Programa

Članak 2.

1. Korisnik može postati svaka fizička ili pravna osoba koja na svoju izričitu suglasnost i da privolu za učlanjenje u Program. Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija te će na taj način kreirati svoj Profil u Programu odnosno Aplikaciji.

2. Korištenje aplikacije ili Programa je besplatno, odnosno za sudjelovanje u Programu ne plaća se nikakva naknada.

3. Zahtjev Korisnika za uključivanje u Program dostupan je putem mobilne aplikacije i mrežnih stranica Turističke zajednice Karlovačke županije, a sudjelovanje se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.

4. Svaki podnositelj Zahtjeva za korištenje aplikacije Programa dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice u svrhu ostvarivanja pogodnosti Programa. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz virtualne pristupnice te Karlovačka županija ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

5. Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva mora upisati sljedeće obvezne podatke: ime i prezime ili ime tvrtke, spol, datum rođenja, adresu i grad stanovanja, broj telefona/mobitela te kontakt adresu elektroničke pošte. Podaci o OIB-u, broju članova obitelji i stručnoj spremi nisu obvezni te upisivanje istih u Virtualnoj Pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.

6. Virtualna pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene virtualne pristupnice Karlovačkoj županiji za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva je u obvezi proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti tako da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti omogućeno sudjelovanje u Programu putem aplikacije.

7. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o davanju izričite privole Karlovačkoj županiji i Turističkoj zajednici Karlovačke županije da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članku 4. ovih Općih uvjeta.

8. Nakon što je podnositelj Zahtjeva ispunio Virtualnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, Zahtjev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime zahtijeva dostavu aktivacijskog koda koji će mu biti dostavljen na upisanu adresu elektroničke pošte. Dostavljeni aktivacijski kod podnositelj Zahtjeva potom upisuje u predviđeno polje te klikom na prijavu završava postupak registracije. Dodjelom pristupnih podataka: broja kartice i PIN-a podnositelj Zahtjeva postaje Korisnik aplikacije Programa, a pristupni podaci se šalju na adresu elektroničke pošte Korisnika. Pristupne podatke Korisnik je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

9. Karlovačka županija i Turistička zajednica Karlovačke županije zadržavaju pravo uskratiti Korisniku pristup Programu ako primijete neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Korisnika. Ako Korisnik primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti Karlovačku županiju. Korisnik je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti Karlovačke županije na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Korisnik je dužan odmah upozoriti Karlovačku županiju na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprječavanja nastanka eventualne štete.

 

Pravni odnosi

Članak 3.

1. Između Karlovačke županije, Turističke zajednice Karlovačke županije i Korisnika, činom registracije se ne zasniva nikakav poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Programu obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o Karlovačkoj županiji.

2. Korisnik ima pravo samo na pogodnosti iz Programa. Korisnik izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Korisnik nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Korisnik nije ovlašten za zastupanje Karlovačke županije, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Programa.

Zaštita podataka

Članak 4.

1. Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik daje svoju izričitu privolu Karlovačkoj županiji u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije Korisnika, a u svrhu ostvarivanja pogodnosti. Korisnik izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni Karlovačkoj županiji točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Karlovačkoj županiji bilo kakvu time uzrokovanu štetu te Karlovačka županija ni na koji način neće biti odgovorna za navedeno. Podaci koje Karlovačka županija kao Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u svrhu sudjelovanja u Programu na temelju privole su sljedeće: Ime i prezime ili ime tvrtke, spol, adresa, br. telefona/mobitela, e-mail adresa, datum rođenja. Korisnik je upoznat s pravom da se u svako doba može opozvati Privolu i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka korsinika aplikacije, u kojem slučaju je zabranjena daljnja obrada istih podataka. Dana Privola predstavlja izričito očitovanje volje Korisnika kojim izražava svoju suglasnost s obradom osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u Programu i korištenja pogodnosti istog. Davanjem izričite privole Korisnik potrvrđuje da je upoznat da u svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade ima pravo zatražiti: pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, ograničiti obrade koji se odnose na njega kao ispitanika, uložiti prigovor na obradu takvih podataka, pravo na prenosivost podataka; povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede prava Korisnika, ispitanik prema važećoj regulativi ima pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom tijelu. Korisnik aplikacije ima pravo povući suglasnost za korištenje podataka pisanim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a u sadržaju e-maila u obvezi navesti koju suglasnost želi ukinuti.

2. Korisnik se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati Karlovačku županiju o eventualnim promjenama njegovog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. Karlovačka županija ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Korisniku nastane zbog neispunjenja ove obveze.

3. Karlovačka županija će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Korisnicima u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima. Karlovačka županija će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Korisnika te u svrhu omogućavanja ostvarivanja korisničkih pogodnosti. Karlovačka županija je ovlaštena podatke Korisnika dostaviti trećim pravnim osobama (koji s Karlovačkom županijom imaju potpisan ugovor o pristupanju u Program) u svrhu ostvarivanja pogodnosti.

4. Ako Karlovačka županija zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni Karlovačkoj županiji za sudjelovanje u Programu putem aplikacije, identifikaciju i komunikaciju s Korisnikom u svrhu ostvarivanja korisničkih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u Programu, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom sudjelovanja u Programu od strane osobe koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u stavku 1. ovog članka Općih uvjeta.

Opoziv za sudjelovanje u Programu korisnik može isto tako napraviti putem izbornika unutar smartphone aplikacije kao što je navedeno u čl. 7. ovih Općih uvjeta.

5. Ako je Korisnik prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima Karlovačke županije te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu Karlovačkoj županiji da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte te je ujedno dao privolu Karlovačkoj županiji da ga kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima Karlovačke županije, turističke zajednice Karlovačke županije i/ili njihovih partnera te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Korisnika o vrstama korisničkih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Korisnik može povući u bilo kojem trenutku preko izbornika smartphone aplikacije ili slanjem izjave opozivu suglasnosti, na adresu elektroničke pošte navedenu u stavku 1. , članka 4. ovih Općih uvjeta. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.

Ostvarivanje pogodnosti

Članak 5.

1. U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Korisnik putem aplikacije Programa ostvaruje pogodnosti kod Partnera Programa. Pogodnosti za Korisnike se temelje na ugovorno određenim uvjetima između Karlovačke županije, Turističke zajednice Karkovačke županije i Partnera Programa. Visina i iznos pogodnosti kao i uvjeti ostvarivanja pogodnosti za Korisnika variraju ovisno o Partneru Programa. Karlovačka županija sklapa s Partnerima Programa ugovore koji Karlovačkoj županiji omogućuju da Korisnici, u okviru Programa, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktualnih Partnera Programa je dostupan putem aplikacije. Korisnici ne mogu uvjetovati odabir Partnera Programa, odnosno Karlovačka županija samostalno i potpuno neovisno o Korisniku odabire Partnere Programa.

2. Korisniku su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: putem QR koda ili bar koda generiranog kroz mobilnu aplikaciju.

3. Korištenje pogodnosti u Programu je besplatno, odnosno Korisnik ne plaća nikakvu naknadu.

4. Korisnicima se preporučuje redovito se informirati na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod Partnera Programa.

5. Korisnik u okviru Programa nije obvezan koristiti pogodnosti Partnera Programa i pridobivati nove Korisnike ili provoditi ostale aktivnosti.

Ograničenje od odgovornosti

Članak 6.

1. Opseg Programa je ograničen na njegovu provedbu, kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.

2. Prava i obveze Korisnika koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog Partnera Programa. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Korisnika i odabranog Partnera Programa.

3. Karlovačka županija nakon sklapanja ugovora s Partnerom Programa ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge i/ili proizvode Partnera Programa.

4. Karlovačka županija ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda Partnera Programa. Korisnik prema Karlovačkoj županiji i/ili Programu nema nikakvo pravo na naknadu cjelokupnog ili dijela iskorištenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtjevi Korisnika u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda Partnera Programa postoje isključivo prema Partneru Programa.

5. Karlovačka županija odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, Karlovačka županija ne odgovara ni u kojem slučaju za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.

6. Karlovačka županija ni na koji način ne odgovara za:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>prekid dostupnosti usluge pristupa internetu koju Korisnik koristi neovisno o davatelju internet usluga;

<![if !supportLists]>·         <![endif]>druge tehničke i elektroničke greške na usluzi pristupa internetu;

<![if !supportLists]>·         <![endif]>nedostupnost mreže putem koje se pristupa internetu i/ili nedostupnost aplikacije;

<![if !supportLists]>·         <![endif]>rad i kvalitetu uređaja putem kojeg Korisnik koristi aplikaciju Programa.

 

7. Sve iznad navedeno vrijedi također i za privatnu odgovornost zaposlenika, zakonskih zastupnika i punomoćnika Karlovačke županije.

Prestanak sudjelovanja od strane Korisnika

Članak 7.

1. Korisnik ima pravo u svako doba deinstalirati aplikaciju Programa ili obrisati sve svoje podatke iz Virtualne Pristupnice pomoću izbornika unutar smartphone aplikacije čime prestaje sudjelovanje u Programu.

2. Sudjelovanje u Programu prestaje i u slučaju opoziva suglasnosti na korištenje osobnih podataka, a sve sukladno članku 2. Općih uvjeta poslovanja.

3. Prestankom sudjelovanja u Programu prestaju sva prava Korisnika određena ovim Općim uvjetima.

Prestanak/opoziv sudjelovanja od strane Karlovačke županije

Članak 8.

1. Karlovačka županija može opozvati/raskinuti sudjelovanje određenom Korisniku bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga s trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda Karlovačke županije, Programa i/ili Partnera Programa, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu Karlovačke županije, Programa i/ili Partnera Programa. Karlovačka županija će o prestanku sudjelovanja obavijestiti Korisnika slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte Korisnika.

2. Sudjelovanje u Programu prestaje i u slučaju da Karlovačka županija uskrati Korisniku pristup aplikaciji Programa uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. Korisnik se obvezuje naknaditi Karlovačkoj županiji svu štetu.

Prigovori

Članak 9.

1. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Programu i/ili korištenje aplikacije Programa, dostavljaju se Karlovačkoj županiji na adresu elektroničke pošteOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

2. Karlovačka županija će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Programu i/ili korištenje aplikacije Programa odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.

3. Sva komunikacija prema i od strane Karlovačke županije odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje aplikacije Programa.

Antikorupcijska klauzula

Članak 10.

1. Korisnik se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura Karlovačke županije, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.

Korisnik se naročito obvezuje:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>da neće davati/nuditi odnosno uzimati novčane popuste ili druge stečene pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;

<![if !supportLists]>·         <![endif]>da Korisnik, njegovi vlasnici i izvršitelji poslova povezani s Programom nisu bili pravomoćno optuženi, okrivljeni ili osuđeni za kaznena djela povezna s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom.

3. Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme korištenja aplikacije, Korisnik će na zahtjev Karlovačke županije i u svako doba dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.

 

 

 

 

Izmjene Općih uvjeta

Članak 11.

1. Karlovačka županija pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem aplikacije Programa.

2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrat će se prihvaćenim od strane Korisnika prvim korištenjem aplikacije Programa nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ako Korisnik ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranici Karlovačke županije.

3. Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

Rješavanja sporova

Članak 12.

1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Karlovačka županija i Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem.

2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Karlovcu.

Mjerodavno pravo

Članak 13.

1. Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Završne odredbe

Članak 14.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Korisnike.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

 

Karlovac, 23. lipnja 2020. godine.

 

    Župan

Damir Jelić

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT