Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/14-01/05
URBROJ: 2133/1-08/03-14-04
Karlovac, 16. rujan 2014.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu
vježbenika u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se


u srijedu, 24. rujna 2014. godine u 11,00 sati u Karlovačkoj županiji,

Vraniczanyeva broj 2/II, (sala za sastanke), Karlovac.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja

 

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 6. kolovoz 2014.

 

 

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, raspisala je Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 97 od 6. kolovoza 2014. godine za radno mjesto

 

    - viši stručni suradnik za socijalnu skrb - vježbenik

    - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

Stručni uvjeti:

     - magistar struke ili stručni specijalist društvene struke

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2014. godinu (KLASA: 112-02/14-01/01 URBROJ: 2133/1-08/03-14-02 od 21. veljače 2014. godine), župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. URED ŽUPANA
- Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, magistar struke ili stručni specijalist društvne struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši referent za javnu nabavu, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke - 1 izvršitelj pravne, ekonomske ili tehničke struke (VŠS)

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, OBNOVU I ENERGETIKU
- Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelja ekonomske ili društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za poslove zaštite, zaštite na radu, vatrogastvo i razminiravanje, magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne ili tehničke struke - 1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VSS)

3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I TURIZAM
- Viši stručni suradnik za poljoprivredu, magistar struke ili stručni specijalist poljopri vredne, šumarske ili ekonomske struke - 1 izvršitelj poljoprivredne, šumarske ili ekonomske struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za turizam, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke - 1 izvršitelj ekonomske ili pravne struke (VSS)

4. UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU
- Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 2 izvršitelja društvene struke (VSS)

5. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke - 1 izvršitelj ekonomske struke (VSS)
- Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VŠS)

 

6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
- Viši stručni suradnik za zdravstvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za pripremu projekata za zdravstvo i socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši referent za udruge, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene, prirodne ili tehničke struke - 1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VŠS)

 

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE

- Viši stručni suradnik za decentralizirane poslove u školstvu, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 2 izvršitelja društvene struke (VSS)

- Viši stručni suradnik za tehničku kulturu, šport i informiranje, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)

8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (KARLOVAC) - 2 izvršitelja arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (DUGA RESA) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OGULIN) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (SLUNJ) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (DUGA RESA) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VŠS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, sveučilišni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OZALJ) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VŠS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OGULIN) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne
struke
- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (KARLOVAC, OGULIN, DUGA RESA, SLUNJ, OZALJ) - 5 izvršitelja arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (SSS)
- Administrativni referent, upravne ili ekonomske struke (KARLOVAC, OZALJ, SLUNJ) - 3 izvršitelja upravne ili ekonomske struke (SSS)
- Administrativni tajnik, upravne ili ekonomske struke (KARLOVAC, OGULIN) - 2 izvršitelja upravne ili ekonomske struke (SSS)
- Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke - 1 izvršitelj ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke (VSS)

9. TAJNIŠTVO ŽUPANIJE
- Viši stručni suradnik za pravna pitanja, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke - 1 izvršitelj pravne struke (VSS)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12) te za njih nesmiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti slijedeće:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A.Vranicanija br. 6. Karlovac, s naznakom " Stručno osposobljavanje za rad ".


Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv biti će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Karlovačke županije.

ŽUPAN
Ivan Vučić, dipl. ing. 

Temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13) Ministarstvo turizma je raspisalo javni poziv za

 

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA CENTARA ZA POSJETITELJE (link)

 

namijenjen jedinicama područne (regionalne) samouprave - županijama i javnim ustanovama.

 

U cilju jačanja konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske ovim programom potiče se razvoj javne turističke infrastrukture i rast turističke potrošnja, promoviraju ključne turističke atrakcije i interpretacije prirode i kulturne baštine.

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. Ur.br. 764/12. donesene 24.08.2012. na 7. sjednici Nadzornog odbora, a u sukladno čl. 7. Pravilnika o provedbi projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“  raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor depozitne banke u svrhuprovedbe projekta

„REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“

Tekst Natječaja

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. Ur.br. 362/12. donesene 26.03.2012. na 5. sjednici Nadzornog odbora, a u sukladno čl. 7. Pravilnika o provedbi projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“  raspisuje seJAVNI NATJEČAJ
za izbor depozitne banke u svrhu
provedbe projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“

Predmet natječaja

Izbor depozitne banke (banaka) za deponiranje sredstava Jamstvenog fonda Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Jamstveni fond) u svrhu provedbe projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI –RJI“.

 

TEKST NATJEČAJA (link)

 Na temelju članka 18.Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), članka 41.stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71/10) Zaključka Župana Karlovačke županije Klasa: 010-01/09-01/193, Ur.broj: 2133/1 - 01/03-10-02 o pokretanju postupka za davanje koncesije, Karlovačka županija objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije

 

Tekst dokumenta

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije

Primjer ispunjavanja mjenice

                 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT