Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

KLASA: 112-02/16-01/07
URBROJ: 2133/1-08/03-16-05
Karlovac, 07. listopada 2016. 
 
 
 
        Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je javni natječaj za radno mjesto Viši referent za analitičko planske poslove i proračun, Karlovac
– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.
        Natječaj je objavljen 16. rujna 2016. godine u Narodnim Novinama broj 83., a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete javnog natječaja provedeno je 03. listopada 2016. godine, s početkom u 10.30 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.
        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvana jedna osoba.   
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Mirela Radočaj, bacc. oec., iz Karlovca, s 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom. 
        Mirela Radočaj izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete javnog natječaja i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
 
          KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
  
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/16-01/07
URBROJ: 2133/1-08/03-16-04
Karlovac, 27. rujan 2016.
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu
objavljenog 16. rujna 2016. godine u „Narodnim Novinama“ br. 83  
 
 za radno mjesto Viši referent za analitičko planske poslove i proračun
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak  03. listopada 2016. godine u 10,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba br. 15.
 
 
Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/16-01/08
URBROJ: 2133/1-08/03-16-04
Karlovac, 27. rujan 2016.
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Područna služba Karlovac 14. rujna 2016. godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak, 03. listopada 2016. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15 kako slijedi:
 
a) za radno mjesta: administrativni referent u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa s početkom u 8,30 sati
 
b) za radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno planiranje Karlovac, upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa, upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin i viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj s početkom u 10,00 sati
 
 
Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
Pismeni dio testa trajat će 30 minuta.
 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
                 
           Povjerenstvo za provedbu oglasa
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA:112-02/16-01/07
URBROJ: 2133/01-08/03-16-03
 
 
 
        Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 16. rujna 2016. godine u “Narodnim novinama“ br. 83 za
 
 
 
Radno mjesto 
Viši referent za analitičko planske poslove i proračun, Karlovac 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
 
 
Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
 
 

 

KLASA: 112-02/16-01/06
URBROJ: 2133/1-08/03-16-05
Karlovac, 20. rujna 2016. 
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU 
 
 
Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje raspisao je oglas za radno mjesto voditelja/ice projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme  s polovicom punog radnog vremena (zbog poslova čiji se opseg  privremeno povećao).
 
Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 01.09.2016.godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
 
Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 19. rujna 2016. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2.
 
Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvana jedna osoba.   
Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.
 
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Sanja Belobaba, mag.eur.posl.stud., s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom. 
Sanja Belobaba izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
 
                                                                                                                                                    KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 

 

O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/16-01/08
URBROJ: 2133/1-08/03-16-01


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 14. rujna 2016. godine za

 

1. Radno mjesto – Viši stručni suradnik za prostorno planiranje Karlovac – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao)
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, prometne ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

2. Radno mjesto – Administrativni referent – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
Stručni uvjeti:
- SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC

 

3. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) Duga Resa
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

4. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

5. Radno mjesto – Viši upravni referent za prostorno uređenje i grditeljstvo –1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj
Stručni uvjeti
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPOT I INFORMIRANJE

NA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA PROJEKTA


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/16-01/06
URBROJ: 2133/1-08/03-16-04
Karlovac, 12. rujna 2016.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 02. do 10. rujna 2016.godine


Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 19. rujna 2016. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.


Povjerenstvo za provedbu natječaja

O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/16-01/06

UR.BR.: 2133/1-08/03-16-01 

 

Karlovac, 01. rujan 2016.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 01. rujna 2016. godine za

 

Radno mjesto – Voditelj/ica projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“

 

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

 

Stručni uvjeti:


1. VSS, ekonomskog smjera odnosno završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera
2. minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
3. položen državni stručni ispit
4. aktivno znanje engleskog jezika
5. poznavanje rada na računalu

 

 

UPUTE I OBAVIJEST I KANDIDATIMA:

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT