Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 
 
KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-17-09
 
 
        Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije raspisala je javni natječaj objavljen 8. ožujka 2017. godine u “Narodnim novinama“ br. 20 za radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
 
        Po objavljenom natječaju zaprimljeno je 9 molbi, od kojih je njih 6 zadovoljilo formalne uvjete propisane natječajem.
 
        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 27. ožujka 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije. Testiranju se odazvalo 6 kandidata.
        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nisu pozvane dvije osobe.   
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za proračun i financije, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Marina Kasunić, struč. spec. oec. iz Generalskog Stola, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom. 
 
        Marina Kasunić izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete javnog natječaja i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/05

URBROJ: 2133/1-08/03-17-20

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

Područna služba Karlovac 10. ožujka 2017. godine

 

 

        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak, 28. ožujka 2017. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, sala za sastanke kako slijedi:

 

a)  za radno mjesto: administrativni referent u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa s početkom u 8,30 sati

 

b)  za radna mjesta:  Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj

                                      Samostalni upravni referent Slunj

      s početkom u 9,30 sati

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni dio testa trajat će 30 minuta.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

                                                                                 

         Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-17-08
 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog u Narodnim Novinama br. 20 od 8. ožujka 2017.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II u sali za sastanke.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/05
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 10. ožujka 2017. godine za:
 
 
1. Radno mjesto – Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
Stručni uvjeti: 
- SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC
 
2. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
3. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
4. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
5. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
6.  Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit                      
- poznavanje rada na PC-u
 
 
 
 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-17-04
 
 
        Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 8. ožujka 2017. godine u “Narodnim novinama“ br. 20 za:
 
 
Radno mjesto – Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
 
 
 
        Privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen 26. siječnja 2017. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radno mjesto Viši referent za javnu nabavu - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.
 
        Po objavljenom oglasu zaprimljene su 22 molbe, od kojih je njih 12 zadovoljilo formalne uvjete propisane oglasom.
        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 14. veljače 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.
        Testiranju se odazvalo 7 kandidata.
        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvano 5 osoba.  
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je privremenom pročelniku Ureda župana, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabran je Matija Furač, struč.spec.oec., iz Karlovca, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom. 
        Matija Furač izabran je budući da ispunjava propisane formalne uvjete oglasa i da je na rang listi bio prvi po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/01-08/03-17-03
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 26. siječnja do 03.veljače 2017.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 14. veljače 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/01-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 26. siječnja 2017. godine za
 
Radno mjesto – Viši referent za javnu nabavu
 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, zbog zamjene duže odsutne službenice
 
Stručni uvjeti:
-      VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke
-      minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-      položen državni stručni ispit
-      položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-      poznavanje rada na računalu
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT