Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

118766062 718414248742300 3310123211993906455 n copy

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar sudjelovala je na online radnom sastanku Hrvatske zajednice županija na temu otvorenih pitanja oko početka nove školske godine. Sastanku je nazočio i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

 

Projekt KaŽu zdravlje vrijedan je preko 11 milijuna kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 9,4 milijuna kuna

U finale izbora najboljih županijskih EU projekata kojeg provodi Župan.hr Karlovačka županija ušla je unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici s projektom KaŽu zdravlje. Vrijednost projekta iznosi 11.550.275,73 kune, a ukupni prihvatljivi troškovi bili su 11.106.022,43 kune, od čega je EU financiranje 9.440.119,06 kuna.

Projekt se provodio od 1. rujna 2015. do 1. travnja 2019. godine, a partneri na projektu su bili domovi zdravlja Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj, Ozalj i Dom zdravlja Vojnić.

Svrha projekta bila je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, a kako bi se smanjio broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 posto, s obzirom na to da je na razini primarne zdravstvene zaštite omogućeno više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Kroz projekt je tako poboljšana i kvaliteta života cjelokupne lokalne zajednice te povećan broj usluga pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kroz mjere manjih infrastrukturnih zahvata na Domovima zdravlja, nabavu nove opreme i edukaciju djelatnika, uvedene su nove zdravstvene usluge, povećana kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga, što je onda i rezultiralo smanjenjem broja upućivanja u bolnice. Sukladno nabavljenoj opremi, plan je bilo pružiti  46 novih usluga te povećati broj educiranih zdravstvenih djelatnika koji je mogu koristiti.

U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u ugovorenoj vrijednosti od 6.659.500,00 kuna.  Provedeni su infrastrukturni na objektima domova zdravlja (Karlovac, Ogulin, Slunj, Ozalj i Vojnić) u svrhu prilagodbe prostora kao i prilagodbe prostora osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama sa invaliditetom ugovorne vrijednosti 3.543.006,52 kuna. Nadalje, provedena je edukacija liječnika PZZ za samostalno obavljanje ultrazvučne i druge dijagnostike ugovorne vrijednosti 227.500,00 kuna, a provedeno je i niz radionica u suradnji s organizacijama civilnog društva – upoznavanje zdravstvenih djelatnika sa pravima osoba s invaliditetom kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova.

U odnosu na ugovorne vrijednosti, a nakon obavljene javne nabave, došlo je do uštede te su postignute i drugačije cijene za nabavu opreme i provedene edukacije u pojedinim domovima zdravlja.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Vojnić nabavljena je  medicinska oprema vrijednosti 724.642,88 kuna, izvršeni su infrastrukturni radovi na preuređenju ginekološke ordinacije  vrijednosti 229.940,54 kuna, izvršeni radovi na ugradnji vanjskog dizala vrijednosti 610.697,25 kn, pa edukacija 2 liječnika u KBC Sestre milosrdnice za što je izdvojeno 27.692,30 kn, 20 tisuća kuna usmjereno je bilo na usluge stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova a za troškove izrade dokumentacije za izvedbu vanjskog dizala 31.875,00 kn.

dsc 0027 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Projekt energetske obnova Doma zdravlja Duga Resa u potpunosti je završen što je bio povod današnjeg obilaska zamjenica župana Karlovačke županije Vesne Hajsan Dolinar i Martine Furdek Hajdin, gradonačelnika Grada Duge Rese Tomislava Boljara i njihovih surdanika. S projektom vrijednim preko 1,7 milijuna kuna goste je upoznala ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa Melita Trgovčić koja je naglasila da su sredstva za ovu namjenu došla od Ministarstva graditeljsktva te Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, dok je jedan dio sufinancirao Dom zdravlja vlastitim sredstvima. Uz pomoć Karlovačke županije za realizaciju ovog projekta povučena su sredstva iz europskih fondova. Sklopljen je ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša koje je projekt sufinanciralo sa 911 tisuća kuna. Putem drugog natječaja također je sklopljen ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova koji su sufinancirali dio ovog projekta sa 413 tisuća kuna. Radove na energetskoj obnovi izvela je tvrtka Graditeljstvo Stipić.

Ravnateljica Melita Trgovčić zahvalila je Karlovačkoj županiji na vođenju projekta te svim dosadašnjim investicijama u Dom zdravlja, koje su omogućile uštede i učešće vlastite komponente od 404 tisuće kuna u ovom projektu.

Tom je prigodom zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar navela brojne projekte energetske obnove koje je Karlovačka županija u posljednje tri godine završila na zdravstvenim i školskim ustanovama u Dugoj Resi te najavila novu investiciju u dogradnju i proširenje kapaciteta Specijalne bolnice za produženo liječenje u Dugoj Resi koje bi u konačnici omogućilo dodatna zapošljavanja te podizanje broja i standarda usluga ove zdravstvene ustanove.

 

img b05bfe93fcd7026c95b2886b9e7cd50d v

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 31. kolovoza, u Gradu Duga Resa, u prostoru Demokratskog rasadnika, Pučkog otvorenog učilišta. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij gradonačelnika na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Boljarom, raspravljalo će se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Grada Duga Resa.

Zamjenice župana te pročelnici upoznali su svoje domaćine s projektima vezanim uz demografiju, ulaganjima u predškolski odgoj, školstvo te zdravstvene ustanove na području županije i Duge Rese, s aktualnom situacijom oko radnih mjesta i nezaposlenosti, projektom Centra za gospodarenje otpadom, problematikom državne imovine, izdavanjem akata za gradnju, radu i projektima Regionalne razvojne agencije JURRA-e, projektima Županijske uprave za ceste, kao i planovima i zaštiti rijeke Mrežnice. Razgovaralo se još o projektima na kojim Grad i Županija zajednički rade, kao što su izmuljivanje i uređenje rijeke Mrežnice na području Duge Rese, rješavanju vlasničkih odnosa za zgradu gradske uprave, rješavanju imovinsko-pravnih pitanja za naselje Kasar te izgradnji športske dvorane pri Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Iskazano je zadovoljstvo do sada učinjenim, a gradonačelnik Boljar zahvalio je Karlovačkoj županiji za dobro vođenje projekata.

Nakon održanog kolegija zamjenice župana, gradonačelnik i suradnici obišli su Dom zdravlja Duga Resa, gdje ih je ravnateljica ove ustanove Melita Trgovčić upoznala sa završenim projektom energetske obnove.

 

dsc 0510 copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić podnio je danas ostavku na mjesto župana. Tekst ostavke navodimo u nastavku:

 

Poštovane građanke i građani Karlovačke županije,

S današnjim danom podnosim ostavku na mjesto župana zbog zdravstvenih razloga. Daleko najveći dio mandata je iza nas. Zahvaljujem se svima na suradnji i s radošću mogu ustvrditi da je Županija potpuno stabilna. Postoji određeni financijski kapacitet koji je sačuvan za razvijanje budućih europskih projekata. Nadam se da smo ispunili Vaša očekivanja kao poveznica nacionalne i lokalne razine.

Želim Vam mir i dobro.

S poštovanjem,

Damir Jelić

 

Funkciju župana će do kraja ovog mandata obnašati dosadašnja zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT